gora

Rekrutacja uczniów
do Zespołu Szkół Samochodowych
na Rok Szkolny 2020/2021

Odwiedziny

 

 

Rekrutacja uczniów na rok szkolny 2020/2021 została zakończona.

Szkoła dysponuje kilkoma wolnymi miejscami w Technikum Samochodowym  i Branżowej Szkole Samochodowej I stopnia.
Osoby zainteresowane mogą kontaktować się osobiście w sekretariacie szkoły.

 

*****************************************************************

Szkolny zestaw podręczników na Rok Szkolny 2020/21

*****************************************************

 

 

Zasady obowiązujące
podczas składania dokumentacji rekrutacyjnej

Od 15 czerwca 2020 roku sekretariat Zespołu Szkół Samochodowych będzie przyjmował wnioski o przyjęcie do szkoły kandydatów
do pierwszej klasy technikum samochodowego i szkoły branżowej 1 stopnia.
Sekretariat będzie czynny w godz. 8.00 - 15.00

Podczas składania dokumentów obowiązują ogólnie ustanowione przepisy bezpieczeństwa sanitarnego, tj:

  • Do budynku szkoły będzie mógł wejść jeden interesant. Będzie go wpuszczał pracownik szkoły.

  • Każdego wchodzącego do budynku obowiązuje nałożenie maski ochronnej twarzy oraz użycie płynu dezynfekującego. Wskazane jest użycie jednorazowych rękawiczek ochronnych.

  • Każdy następny interesant oczekujący na wejście oczekuje przed wejściem głównym do szkoły w kolejce, w której obowiązuje dystans społeczny co najmniej 1,5 metra od następnego oczekującego.

  • Ze względu na zaostrzone przepisy sanitarne prosimy o zachowanie cierpliwości i wyrozumiałość względem naszych pracowników.

*****************************************************
 

Uwaga uczniowie klas ósmych
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 33/2020 z dnia 25.05.2020 roku Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
w dniu 15 czerwca rusza rekrutacja młodzieży do szkół ponadpodstawowych.

Poniżej przedstawiamy Wam materiały do zapoznania się przy wyborze szkoły i przyszłego zawodu.
Informacje tam zawarte zostały tak zmodyfikowane, aby ich treść odpowiadała nowym terminom naboru.


*****************************************************

Poniżej przedstawiamy informację Kujawsko-Pomorskiego Kuratora światy na temat zmiany terminów rekrutacji:

Informuję, że rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 z późn.zm.) wprowadza zmiany w odniesieniu do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych:

  1. Zgodnie z § 11b ust. 2  ww. rozporządzenia postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, będzie przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

*****************************************************
 

 

W poniedziałek 15 czerwca 2020 rusza rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Ponieważ promocja bezpośrednia
w obecnych warunkach jest niemożliwa, proponujemy zapoznać się propozycjami edukacyjnymi naszej szkoły
na poniższej prezentacji.

 Prezentacja

 

Zasady rekrutacji w Zespole Szkół Samochodowych

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Samochodowych
Wykaz zajęć edukacyjnych do obliczania punktów ustalonych przez dyrektora szkoły

Strona naboru elektronicznego

Badania lekarza medycyny pracy
Plan naboru na Rok Szkolny 2020/2021 w ZSS
Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2020/2021
Uproszczony terminarz naboru - zmodyfikowany ze względu na epidemię COVID-19

 

Przepisy w sprawie naboru

 
Rozporządzenie MEN w sprawie naboru
Ustawa - prawo oświatowe - wyciąg (art. 134)
Zarządzenie Nr 33/2020 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie naboru
do szkół policealnych i Branżowych Szkół II Stopnia

 

 

 

 

Opracowanie: mgr inż. Ireneusz Kulczyk - wicedyrektor

początek strony