gora

Rekrutacja uczniów
do Zespołu Szkół Samochodowych
na Rok Szkolny 2020/2021

Odwiedziny

 


*****************************************************

Poniżej przedstawiamy informację Kujawsko-Pomorskiego Kuratora światy na temat zmiany terminów rekrutacji:

Informuję, że rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 z późn.zm.) wprowadza zmiany w odniesieniu do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych:

  1. Zgodnie z § 11b ust. 2  ww. rozporządzenia postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, będzie przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

*****************************************************
 

 

W poniedziałek 11 maja 2020 rusza rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Ponieważ promocja bezpośrednia
w obecnych warunkach jest niemożliwa, proponujemy zapoznać się propozycjami edukacyjnymi naszej szkoły
na poniższej prezentacji.

 Prezentacja

 

Zasady rekrutacji w Zespole Szkół Samochodowych

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Samochodowych
Wykaz zajęć edukacyjnych do obliczania punktów ustalonych przez dyrektora szkoły

Strona naboru elektronicznego

Badania lekarza medycyny pracy
Plan naboru na Rok Szkolny 2020/2021 w ZSS
Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2020/2021
Uproszczony terminarz naboru - może ulec zmianie ze względu na epidemię COVID-19

 

Przepisy w sprawie naboru

 
Rozporządzenie MEN w sprawie naboru
Ustawa - prawo oświatowe - wyciąg (art. 134)
Zarządzenie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie naboru

 

 

 

 

Opracowanie: mgr inż. Ireneusz Kulczyk - wicedyrektor

początek strony