gora

Jestem bezpieczny na drodze

Odwiedziny

 

          

Uwaga uczniowie szkół podstawowych!!!


Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

organizuje

Konkurs wiedzy
Jestem bezpieczny na drodze

            Konkurs  ma zasięg międzyszkolny.  Zostanie przeprowadzony jednoetapowo, całkowicie drogą elektroniczną.

            Warunkiem udziału uczniów w konkursie jest indywidualne zgłoszenie się jego uczestników drogą elektroniczną na adres

konkurs@zss.pl
w nieprzekraczalnym terminie 25.11.2019 roku

  Na organizację Turnieju został przyznany
        
Bydgoski Grant Oświatowy
co gwarantuje otrzymanie przez zwycięzców cennych nagród rzeczowych.

       

    

Regulamin

Konkursu Jestem bezpieczny na drodze
w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

 

Postanowienia początkowe

Konkurs realizowany jest w kategorii  szkoła podstawowa
 

1. Konkurs  jest jednoetapowy i odbywa się całkowicie drogą elektroniczną i wyłania trzech najlepszych uczestników.

2. Na czele zawodów stoi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych
w Bydgoszczy.

3. Konkurs  obejmuje zakres wiedzy dotyczącej:

 • bezpieczeństwa na drodze

 • znajomości poruszania się po drodze

 • znajomości przepisów ruchu drogowego

 • znajomości znaków poziomych i pionowych

 • znajomości udzielania pierwszej pomocy

4. Uczestnikami Olimpiady mogą być uczniowie klas szkół podstawowych  z terenu Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego. Turniej ma charakter indywidualny.

5. Na etapie rejestracji,  i rozgrywki finałowej komunikacja elektroniczna z uczestnikami Konkursu odbywa się poprzez adres  e-mail konkurs@zss.pl oraz stronę internetową http://www.zss.pl  zakładka Konkursy.

7. Terminarz:

1.   

do 25.11.2019
godz. 24.00

Przyjmowanie indywidualnych zgłoszeń drogą elektroniczną na adres konkurs@zss.pl z podaniem danych:

 • nazwisko

 • imię

 • nazwa szkoły

 • klasa

 • adres e-mail uczestnika

 • telefon kontaktowy uczestnika

 • nazwisko i imię oraz telefon kontaktowy opiekuna merytorycznego (nauczyciela)

27.11.2019
   godz. 18.00    

Wysyłka testów eliminacyjnych z kartami odpowiedzi do   wypełnienia (Organizator)

do 28.11.2019
do godz. 24.00

Przyjmowanie wypełnionych kart odpowiedzi (e-mail na adres konkurs@zss.pl) karta odpowiedzi jako załącznik do listu

4

2.12.2019

Ogłoszenie listy laureatów w każdej kategorii na  http://www.zss.pl   zakładka Konkursy.

5

6.12.2019 (piątek)
godz.12.00

Wręczenie nagród w siedzibie Zespołu Szkół Samochodowych
w Bydgoszczy

 

Organizacja zawodów

1. Konkurs organizuje Komisja Konkursowa przy Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

2. Test teoretyczny obejmuje:

 •  30 pytań wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią z zakresu materiału podanego w punkcie 3 Postanowień początkowych.

4. Komisja Konkursowa przesyła na adres e-mail uczestnika  test eliminacyjny (plik.pdf) oraz kartę odpowiedzi (plik.doc) do rozwiązania i zwrotnego przesłania wyłącznie karty odpowiedzi na adres e-mail konkurs@zss.pl w terminie podanym w Terminarzu. (termin wysyłki obowiązuje do godz. 24.00).

5. Uczestnik wypełnia wyłącznie kartę odpowiedzi, nie należy zmieniać formatu karty odpowiedzi. Kartę odpowiedzi wysyła jako załącznik do e-mail.
Karta odpowiedzi musi zawierać dane osobowe uczestnika.

6. Komisja Konkursowa wyłania trzech najlepszych zawodników.

7. W przypadku tej samej ilości zdobytych punktów, o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu decyduje wcześniejszy czas przesłania karty odpowiedzi.

8.       Trzej najlepsi uczestnicy konkursu w każdej kategorii otrzymają  nagrody rzeczowe.

9.    Komisja może nie przyznać pierwszej nagrody, jeśli ilość prawidłowych odpowiedzi nie przekroczy 50% zadanych pytań.

Postanowienia końcowe

1.   Uczestnik Olimpiady, który przesłał zgłoszenie drogą e-mail automatycznie wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości swoich danych personalnych (wyłącznie nazwisko, imię, szkoła i klasa którą reprezentuje) oraz wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku. Wyszczególnione dane  uczestników konkursu zostaną przetworzone i wykorzystane wyłącznie do organizacji i promowania konkursu.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO”
( stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi).

2.   Zwycięzcy konkursu przyjeżdżają na wręczenie nagród do siedziby ZSS w Bydgoszczy na własny koszt.
 


 

Opracowanie: mgr inż. Ireneusz Kulczyk

początek strony