gora

Kalendarz Roku Szkolnego 2021/2022

Odwiedziny

 


Harmonogram działań

31.VIII. 2021

Organizacyjne zebranie Rady Pedagogicznej

31. VIII.2021

Spotkania Komisji Przedmiotowych oraz ustalenie Planów Pracy.
Opracowanie harmonogramu i tematyki pracy zespołów przedmiotowych.
Opracowanie Planów pracy dla poszczególnych obszarów pracy szkoły.

1. IX. 2021

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

2. IX. 2021

Spotkania  wychowawców  z rodzicami uczniów klas I

3 .IX.2021

Termin dokonania analizy planów wynikowych i ewentualnych korekt.
Termin opracowania przedmiotowych zasad oceniania.

08. IX. 2021

Organizacyjne spotkanie wychowawców klas z rodzicami ( oprócz klas pierwszych)  wybór Oddziałowych Rad Rodziców, sprawy organizacyjne itp

08. IX. 2021

Spotkanie rady rodziców z Dyrektorem Szkoły

10. IX. 2021

Wydanie świadectw maturalnych i aneksów do świadectw po sesji poprawkowej 2021

15. IX. 2021

Zebranie rady pedagogicznej- zatwierdzenie Planu Pracy Szkoły na rok szkolny 2021/2022. Przedstawienie radzie pedagogicznej Planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/2022.

14. X.2021

Dzień Edukacji Narodowej- dzień wolny od zajęć dydaktycznych

21.X.2021 – godz16-18

Spotkania z rodzicami – z udziałem wszystkich nauczycieli „drzwi otwarte”

1.XI.2021

Wszystkich Świętych - dzień ustawowo wolny

11.XI.2021

Rocznica Odzyskania  Niepodległości - dzień ustawowo wolny

12.XI. 2021

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych §5 ust.1-2 Rozp.MEN

22.XII.2021

Termin wpisania ocen przewidywanych za I półrocze

22.XII.2021

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami - informacja o przewidywanych ocenach za I półrocze

23. XII. 2021 - 31. XII. 2021

Zimowa przerwa świąteczna

1.I.2022

Nowy rok 2022

6.I.2022

Święto  Trzech Króli - dzień ustawowo wolny

10.I. 2022

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe –- część praktyczna
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych §5 ust.1-2 Rozp.MEN – tylko klasy technikum

11.I.2022

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe –część pisemna
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych §5 ust.1-2 Rozp.MEN– tylko klasy technikum

12.I.2022

Zakończenie klasyfikacji za I półrocze

13.I.2022

Klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej

17.I - 30.I.2022

Ferie zimowe

28.I.2022

Zakończenie I półrocza

8.II.2022

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami – podsumowanie I półrocza

9.II.2022

Analityczne zebranie rady pedagogicznej- podsumowanie pracy szkoły w I półroczu

17. III. 2022– godz16-18

Śródsemestralne spotkanie  z rodzicami  -  „drzwi otwarte”

31.III.2022

Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji  styczeń – luty 2022

06.IV. 2022

Termin wpisania przewidywanych ocen rocznych dla klas programowo najwyższych Technikum Samochodowego

07. IV.2022

Spotkanie wychowawców  klas programowo najwyższych Technikum Samochodowego z rodzicami- informacja o przewidywanych  ocenach rocznych

14.IV - 19.IV. 2022

Wiosenna przerwa świąteczna

20. IV.2022

Zakończenie klasyfikacji klas programowo najwyższych  Technikum Samochodowego

21. IV. 2022

Klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej dla klas  programowo najwyższych Technikum Samochodowego

28. IV. 2022

Śródsemestralne spotkanie wychowawców klas z rodzicami

29. IV. 2022

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych  w klasach  programowo najwyższych Technikum Samochodowego. Uroczystość rozdania świadectw ukończenia szkoły

2.V. 2022

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych §5 ust.1-2 Rozp.MEN

3.V. 2022

Święto Narodowe uchwalenia Konstytucji 3 maja - dzień ustawowo wolny

04.V – 1.VI.2022

Praktyka zawodowa dla klas III technikum

18.V.2022 - 20.V. 2022

Część ustna egzaminu maturalnego- nie jest przeprowadzana

4.V.2022

Część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego- pp
dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN

5.V.2022

Część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki- pp,                                                       
dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN

6.V.2022

Część pisemna egzaminu maturalnego z języka angielskiego- pp
Część pisemna egzaminu maturalnego z języka niemieckiego - pp
dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN

9.V.2022

Część pisemna egzaminu maturalnego z języka angielskiego- pr

10.V.2022

Część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego- pr

11.V.2022

Część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki  - pr

12.V.2022

Część pisemna egzaminu maturalnego z biologii – pr

13.V.2022

Część pisemna egzaminu maturalnego z wos - pr
Część pisemna egzaminu maturalnego z języka niemieckiego- pr

16.V.2022

Część pisemna egzaminu maturalnego z chemii – pr

17.V.2022

Część pisemna egzaminu maturalnego z  historii - pr

18.V.2022

Część pisemna egzaminu maturalnego z geografii  – pr

19.V.2022

Część pisemna egzaminu maturalnego z fizyki – pr

20.V.2022

Część pisemna egzaminu maturalnego z informatyki –  pr

28.V.2022

Termin przekazania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 29 kwietnia 2022 r.

31.V. 2022

Termin wpisania przewidywanych ocen rocznych

31.V. 2022

Spotkanie wychowawców  z rodzicami - informacja o przewidywanych ocenach rocznych.

01.VI. 2022

Dzień sportu i rekreacji.

01. VI. 2022

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe TDR – część praktyczna

01.VI.2022 - 19.VI.2022

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe MOT –-część praktyczna

02.VI.2022 - 07.VI.2022

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe MOT i TDR –-część pisemna

14. VI. 2022

Zakończenie klasyfikacji

15. VI. 2022

Klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej

16. VI. 2022

Boże Ciało- dzień ustawowo wolny

17. VI.2022

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN

23. VI. 2022

Analityczne zebranie rady pedagogicznej- podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2021/ 2022

24. VI. 2022

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
Rozdanie świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły

27-31.VI.2022

Sprawy organizacyjne: dokumentacja procesu dydaktyczno-wychowawczego

05.VII.2022

Wydanie świadectw maturalnych i aneksów do świadectw po sesji 2022

23. VIII. 2022 godz.9.00

Egzamin maturalny - część pisemna w sesji poprawkowej

24-25. VIII. 2022

Egzaminy poprawkowe

31.VIII.2022

Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2022

31.VIII.2022

Organizacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej na rok szkolny 2022/23

9.IX.2022

Wydanie świadectw maturalnych i aneksów do świadectw po sesji poprawkowej 2022

 

Kalendarz

 

wrzesień

październik

Dni wolne

poniedziałek

 

6

13

 

27

 

4

11

18

25

 

----------- dni wolne decyzją dyrektora

----------- dni wolne ustawowo od zajęć  

                dydakt.

Zimowa przerwa świąteczna:

23. XII. 2021- 31. XII. 2021

Ferie zimowe:

17.I.- 28.I.2022

Wiosenna przerwa świąteczna:

14.IV. - 19.IV. 2022

Dni ustawowo wolne

14.X.2021

1.XI.2021

11.XI.2021

1.I.2022

6.I.2022

3.V.2022

16.VI.2022

Dni wolne od zajęć dydaktycznych  dla Technikum Samochodowego,  zgodnie z Rozporządzeniem MEN  w sprawie organizacji roku szkolnego:

12.XI.2021

10.I.2022- egzamin zawodowy

11.I.2022- egzamin zawodowy

2.V.2022

4.V.2022- matura

5.V.2022- matura

6.V.2022- matura

17.VI.2022

Dni wolne od zajęć dydaktycznych  dla Branżowej szkoły  zgodnie z Rozporządzeniem MEN  w sprawie organizacji roku szkolnego:

12.XI.2021

2.V.2022

4.V.2022- matura

5.V.2022- matura

6.V.2022- matura

17.VI.2022

 

wtorek

 

7

14

21

28

 

5

12

19

26

 

środa

1

8

15

22

29

 

6

13

20

27

 

czwartek

2

9

16

23

30

 

7

14

21

28

 

piątek

3

10

17

24

 

1

8

15

22

29

 

sobota

4

11

18

25

 

2

9

16

23

30

 

niedziela

5

12

19

26

 

3

10

17

24

31

 

 

listopad

grudzień

poniedziałek

 

1

8

15

22

29

 

6

13

20

27

wtorek

 

2

9

16

23

30

 

7

14

21

28

środa

 

3

10

17

24

 

1

8

15

22

29

czwartek

 

4

11

18

25

 

2

9

16

23

30

piątek

 

5

12

19

26

 

3

10

17

24

31

sobota

 

6

13

20

27

 

4

11

18

25

 

niedziela

 

7

14

21

28

 

5

12

19

26

 

 

styczeń

luty

poniedziałek

 

3

10

17

24

31

 

7

14

21

28

wtorek

 

4

11

18

25

 

1

8

15

22

 

środa

 

5

12

19

26

 

2

9

16

23

 

czwartek

 

6

13

20

27

 

3

10

17

24

 

piątek

 

7

14

21

28

 

4

11

18

25

 

sobota

1

8

15

22

29

 

5

12

19

26

 

niedziela

2

9

16

23

30

 

6

13

20

27

 

 

marzec

kwiecień

poniedziałek

 

7

14

21

28

 

4

11

18

25

 

wtorek

1

8

15

22

29

 

5

12

19

26

 

środa

2

9

16

23

30

 

6

13

20

27

 

czwartek

3

10

17

24

31

 

7

14

21

28

 

piątek

4

11

18

25

 

1

8

15

22

29

 

sobota

5

12

19

26

 

2

9

16

23

30

 

niedziela

6

13

20

27

 

3

10

17

24

 

 

 

maj

czerwiec

poniedziałek

 

2

9

16

23

30

 

6

13

20

27

wtorek

 

3

10

17

24

31

 

7

14

21

28

środa

 

4

11

18

25

 

1

8

15

22

29

czwartek

 

5

12

19

26

 

2

9

16

23

30

piątek

 

6

13

20

27

 

3

10

17

24

 

sobota

 

7

14

21

28

 

4

11

18

25

 

niedziela

1

8

15

22

29

 

5

12

19

26

 

 

 

Kalendarz opracował: KK
Opracowanie www: IK

początek strony