Rekrutacja uczniów
do Zespołu Szkół Samochodowych na Rok Szkolny 2021/2022

 

 

Odwiedziny

Rekrutacja kandydatów
 do Technikum Samochodowego i Branżowej Szkoły I Stopnia Samochodowej na rok szkolny 2021/2022
została zakończona.

 

podpisał: mgr inż. Ireneusz Kulczyk 
wicedyrektor Szkoły, Przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

 

*************************************************************************************************

 

Ważne informacje rekrutacyjne w roku szkolnym 2021/2022

Sekretariat jest czynny w godz. 8.00 - 15.00

Podczas składania dokumentów obowiązują ogólnie ustanowione przepisy bezpieczeństwa sanitarnego, tj:

  • Do budynku szkoły będzie mógł wejść jeden interesant. Będzie go wpuszczał pracownik szkoły.
  • Każdego wchodzącego do budynku obowiązuje nałożenie maski ochronnej twarzy oraz użycie płynu dezynfekującego. Wskazane jest użycie jednorazowych rękawiczek ochronnych.
  • Każdy następny interesant oczekujący na wejście oczekuje przed wejściem głównym do szkoły w kolejce, w której obowiązuje dystans społeczny co najmniej 1,5 metra od następnego oczekującego.
  • Ze względu na zaostrzone przepisy sanitarne prosimy o zachowanie cierpliwości i wyrozumiałość względem naszych pracowników.

Nasza oferta edukacyjna

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Samochodowych

Wykaz zajęć edukacyjnych do obliczania punktów ustalonych przez dyrektora szkoły

Strona naboru elektronicznego  
(będzie dostępna do 21.05.2021)

Badania lekarza medycyny pracy

Plan naboru na Rok Szkolny 2021/2022 w ZSS

 

Terminy i procedura rekrutacji uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022

Terminy rekrutacji zostały ustalone komunikatem Ministerstwa Edukacji i Nauki i potwierdzone komunikatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

U nas "krok po kroku"

od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami
Nasz komentarz

*szkoła pierwszego wyboru to ta, która na wniosku widnieje na pierwszym miejscu. Kandydat może we wniosku wpisać trzy szkoły, a w ich obrębie dowolną ilość zawodów.

Kandydat do publicznej szkoły ponadpodstawowej mieszczącej się w Bydgoszczy rejestruje się na platformie naboru elektronicznego https://bydgoszcz.edu.com.pl/kandydat  i dokonuje wyboru właściwej szkoły, właściwego kierunku i zawodu. Następnie drukuje wniosek, podpisują rodzice i kandydat. Taki wniosek należy niezwłocznie przynieść do szkoły pierwszego wyboru* oraz dwa zdjęcia legitymacyjne.

Jeśli rodzic dysponuje profilem zaufanym (elektroniczny podpis), to nie ma potrzeby drukować przygotowanego na platformie wniosku. Drukuje go szkoła pierwszego wyboru. Dla uniknięcia jednak problemów, proponujemy rodzicom sprawdzić telefonicznie (52 3423939) czy wniosek elektroniczny wpłynął.
Uwaga! Platforma naboru elektronicznej zostanie uruchomiona dopiero 17 maja 2021 roku.

W każdym przypadku kandydat (lub rodzic) musi zgłosić się do szkoły pierwszego wyboru po odbiór skierowań do lekarza medycyny pracy w celu ustalenia braku przeciwwskazań do nauki zawodu. Należy to zrobić jak najwcześniej, aby uniknąć gigantycznych kolejek w Wojewódzkiej Przychodni Medycyny Pracy.
Uwaga! Ze skierowaniami należy udać się do WPMP (wysoki budynek przy ul. Karłowicza 26) i zarejestrować wizytę. Na badanie kandydat musi udać się z rodzicem. Wynik badania niezwłocznie dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru. Badanie jest bezpłatne.

od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty .
Nasz komentarz

Wymienione dokumenty należy dostarczyć tylko do szkoły pierwszego wyboru*. W dalszej rekrutacji wymagane są oryginały, można je złożyć na tym etapie. Jeśli będą to kopie, to tylko potwierdzone przez szkołę podstawową lub Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Otrzymacie takie kopie w Waszej szkole podstawowej.

22 lipca 2021 r. Zostaną opublikowane  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
Nasz komentarz

Listy zostaną ogłoszone w formie papierowej na tablicy ogłoszeń wyłącznie w szkole pierwszego wyboru oraz na szkolnej stronie internetowej. Można wyniki sprawdzić także, logując się na platformie elektronicznego naboru.

od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. W przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej .
Nasz komentarz

Kandydaci zakwalifikowani do szkoły pierwszego wyboru muszą złożyć oryginały świadectw, wyniki badania lekarza medycyny pracy, 2 fotografie, jeśli nie dopełnili tej formalności wcześniej.
Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów stanowi wolę przystąpienia ucznia do nauki.

Kandydaci do nauki w zawodzie lakiernik samochodowy (młodociany pracownik) dodatkowo muszą złożyć zobowiązanie pracodawcy o przyjęciu do nauki zawodu. (Nasza szkoła pomaga rodzicom w znalezieniu takiego pracodawcy i zawarciu stosownej umowy o praktyczną naukę zawodu).

Kandydaci zakwalifikowani do innej szkoły, niż szkoła pierwszego wyboru, odbierają swoje wcześniej złożone dokumenty (oryginały lub kopie świadectw, zdjęcia, zaświadczenia lekarza medycyny pracy, podanie o przyjęcie do szkoły) i zanoszą je do szkoły, w której znajdują się na liście zakwalifikowanych. Uwaga! Operację odbioru dokumentów musi jednak dokonać rodzic lub prawny opiekun kandydata.

Kandydaci zakwalifikowani do szkoły pierwszego wyboru mają prawo (na zasadach jak wyżej) odebrać swoje dokumenty i przenieść je do wybranej przez siebie szkoły, w której jest wolne miejsce.

2 sierpnia 2021 r. Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Nasz komentarz

Kandydaci, którzy wykonali wszystkie czynności opisane wyżej zostaną wpisani na listę przyjętych do szkoły. Lista zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w szkole oraz zamieszczona  na szkolnej stronie internetowej w zakładce Rekrutacja.  

To jest koniec zmagań o przyjęcie do szkoły.
Informacje o terminie i formie rozpoczęcia nowego roku szkolnego zostaną podane na szkolnych stronach internetowych www.zss.pl i www.zssplus.pl .

 

****************************************************************************************************************

 

Pandemia covid-19 nikogo nie oszczędza. Nie oszczędza uczniów, nie oszczędza rodziców ani nauczycieli. Dostęp do wiedzy jest w znacznym stopniu ograniczony. Ograniczony jest też dostęp do wiedzy o szkołach i zawodach, a ma to istotne znaczenie dla tegorocznych ośmioklasistów, którzy wkrótce staną przed wyborem swojej drogi zawodowej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom ośmioklasistów przygotowaliśmy krótki film ilustrujący naszą ofertę edukacyjną i kilka ważnych aspektów życia szkoły.
Może choć w niewielkim zakresie zrekompensuje on niemożność przekazania takich informacji w trybie „twarzą w twarz” na spotkaniach informacyjnych i drzwiach otwartych, które były tradycją naszych akcji promocyjnych.

 

****************************************************************************************************************

 

 

Opracowanie: mgr inż. Ireneusz Kulczyk - wicedyrektor

początek strony