Rekrutacja uczniów
do Zespołu Szkół Samochodowych na Rok Szkolny 2022/2023

 

 

Odwiedziny

 

Drodzy ośmioklasiści

Rozpoczynają się zmagania o przyjęcie Was do wymarzonej szkoły.
Zanim to się stanie, prosimy o zapoznanie się z niżej zamieszczonymi materiałami oraz naszym komentarzem,
którego treść wynika z wieloletnich doświadczeń sprawdzonego zespołu Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.
Pozwoli to na uniknięcie wielu stresujących sytuacji, które mogą czasem doprowadzić do niedostania się do wymarzonej szkoły.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki, rekrutacja kandydatów szkół podstawowych do szkół ponadpodstawowych poprzez składanie wniosków rozpocznie się
16 maja 2022 roku i zakończy 21 czerwca 2022 roku o godz. 15.00.
Wnioski składa się wyłącznie przez platformę elektronicznego naboru ( zajrzyj w żółte okno poniżej ).

Niżej zamieszczone materiały ułatwią wszystkim kandydatom i ich Rodzicom przejście wszystkich formalności.

Nasza oferta edukacyjna

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Samochodowych

Wykaz zajęć edukacyjnych do obliczania punktów ustalonych przez dyrektora szkoły

Strona naboru elektronicznego  
(jest już dostępna)

Badania lekarza medycyny pracy

Plan naboru na Rok Szkolny 2021/2022 w ZSS

 

****************************************************************************************************************

 

Terminy i procedura rekrutacji uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2022/2023

Terminy rekrutacji zostały ustalone Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji i Nauki
i potwierdzone Zarządzeniem Nr 5/2022 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2022 roku.

U nas "krok po kroku"

od 16 maja 2022 r. do 21 czerwca 2022 r. Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami
Nasz komentarz

*szkoła pierwszego wyboru to ta, która na wniosku widnieje na pierwszym miejscu. Kandydat może we wniosku wpisać trzy szkoły, a w ich obrębie dowolną ilość zawodów.

Kandydat do publicznej szkoły ponadpodstawowej mieszczącej się w Bydgoszczy rejestruje się na platformie naboru elektronicznego https://bydgoszcz.edu.com.pl/kandydat  i dokonuje wyboru właściwej szkoły, właściwego kierunku i zawodu. Następnie drukuje wniosek, podpisują rodzice i kandydat. Taki wniosek należy niezwłocznie przynieść do szkoły pierwszego wyboru* oraz dwa zdjęcia legitymacyjne.

Jeśli rodzice (oboje) dysponują profilem zaufanym (elektroniczny podpis), to oboje wprowadzają go podczas tworzenia wniosku. Nie ma wówczas potrzeby drukować przygotowanego na platformie wniosku. Drukuje go szkoła pierwszego wyboru. Dla uniknięcia jednak problemów, proponujemy rodzicom sprawdzić telefonicznie (52 3423939) czy wniosek elektroniczny wpłynął.
Uwaga! Platforma naboru elektronicznego zostanie uruchomiona dopiero 16 maja 2022 roku.

W każdym przypadku - wraz z dostarczeniem wniosku o przyjęcie do szkoły  kandydat (lub rodzic) musi zgłosić się do szkoły pierwszego wyboru po odbiór skierowań do lekarza medycyny pracy w celu ustalenia braku przeciwwskazań do nauki zawodu. Należy to zrobić jak najwcześniej, aby uniknąć gigantycznych kolejek w Wojewódzkiej Przychodni Medycyny Pracy.
Uwaga! Ze skierowaniami należy udać się do WOMP (wysoki budynek przy ul. Karłowicza 26) i zarejestrować wizytę. Na badanie kandydat musi udać się z rodzicem. Wynik badania niezwłocznie dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru. Badanie jest bezpłatne.

od 24 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022 r. do godz. 15.00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku w przypadku zmiany szkół, do których kandyduje .
Nasz komentarz

Wymienione dokumenty należy dostarczyć tylko do szkoły pierwszego wyboru*.
W dalszej rekrutacji wymagane są oryginały, można je złożyć na tym etapie. Jeśli będą to kopie, to tylko potwierdzone przez szkołę podstawową lub Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Otrzymacie takie kopie w Waszej szkole podstawowej.
Zmiany we wniosku sugerujemy wykonać pod opieką pracownika Szkolnej Komisji Egzaminacyjnej, aby uniknąć błędów formalnych.

19 lipca 2022 r. Zostaną opublikowane  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
Nasz komentarz

Listy zostaną ogłoszone do godz. 12.00 w formie papierowej na tablicy ogłoszeń wyłącznie w szkole pierwszego wyboru oraz na szkolnej stronie internetowej. Można wyniki sprawdzić także, logując się na platformie elektronicznego naboru.
Sekretariat Szkoły nie udziela takiej informacji telefonicznie ze względu na przepisy RODO.

od 19 lipca 2022 r. od godz. 12.30
do 22 lipca 2022 r. do godz. 15.00
W przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz wymaganych zaświadczeń lekarza medycyny pracy.
Nasz komentarz

Kandydaci zakwalifikowani do szkoły pierwszego wyboru muszą złożyć oryginały świadectw, wyniki badania lekarza medycyny pracy, 2 fotografie, jeśli nie dopełnili tej formalności wcześniej.
Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów stanowi wolę przystąpienia ucznia do nauki. Nie trzeba przyjeżdżać i składać podpisów na liście.
Wynik naboru można sprawdzić będąc na wakacjach!!!

Kandydaci do nauki w zawodzie lakiernik samochodowy (młodociany pracownik) dodatkowo muszą złożyć zobowiązanie pracodawcy o przyjęciu do nauki zawodu.
(Nasza szkoła pomaga rodzicom w znalezieniu takiego pracodawcy i zawarciu stosownej umowy o praktyczną naukę zawodu).

Kandydaci zakwalifikowani do innej szkoły, niż szkoła pierwszego wyboru, odbierają z ZSS swoje wcześniej złożone dokumenty (oryginały lub kopie świadectw, zdjęcia, zaświadczenia lekarza medycyny pracy, podanie o przyjęcie do szkoły) i zanoszą je do szkoły, w której znajdują się na liście zakwalifikowanych.
Kandydaci, którzy znajdą się na liście zakwalifikowanych w naszej szkole, a złożyli podanie i inne dokumenty w innej szkole (jako pierwszy wybór), muszą udać się do szkoły pierwszego wyboru, odebrać złożone tam dokumenty i przynieść je do szkoły, w której są na liście zakwalifikowanych. Pobiorą wtedy skierowania do lekarza medycyny pracy celem ustalenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki wybranego zawodu.

Uwaga!
Szkoły nie przesyłają między sobą żadnych dokumentów rekrutacyjnych!
Operację odbioru dokumentów musi jednak dokonać rodzic lub prawny opiekun kandydata.

Kandydaci zakwalifikowani do szkoły pierwszego wyboru mają prawo (na zasadach jak wyżej) odebrać swoje dokumenty i przenieść je do wybranej przez siebie szkoły, w której jest wolne miejsce.

25 lipca 2022 r. godz. 12.00 Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Nasz komentarz

Kandydaci, którzy wykonali wszystkie czynności opisane wyżej zostaną wpisani na listę przyjętych do szkoły. Lista zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w szkole oraz zamieszczona  na szkolnej stronie internetowej w zakładce Rekrutacja.  

To jest koniec zmagań o przyjęcie do szkoły.
Informacje o terminie i formie rozpoczęcia nowego roku szkolnego zostaną podane na szkolnych stronach internetowych www.zss.pl i www.zssplus.pl .

Dziękujemy za zapoznanie się z zasadami rekrutacji do szkoły.

****************************************************************************************************************

 

 

Opracowanie: mgr inż. Ireneusz Kulczyk - wicedyrektor

początek strony