gora

Konkurs "Bezpieczeństwo na drodze"

Odwiedziny

 

  

Szanowni Państwo,

 

W imieniu organizatorów akcji społecznej „Profesjonalni kierowcy”, firm Volvo Truck, Renault Trucks, Ergo Hestia, Wielton
i Continental, serdecznie zapraszamy do udziału w drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu pt. „Bezpieczeństwo na drodze”.
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, uczący się w klasach o profilach związanych z kształceniem w branżach samochodowych, motoryzacyjnych i transporotowych.

Z uwagi na to, że jednym z priorytetów akcji „Profesjonalni kierowcy” jest podnoszenie bezpieczeństwa na drogach, konkurs również jest związany właśnie z tym tematem. Wszystkich uczestników, których gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, prosimy o nakręcenie krótkiego (maksymalnie 8-minutowego), amatorskiego filmu, którego tematem będzie wspomniane już wcześniej „Bezpieczeństwo na drodze”. Film może dotyczyć zachowania bezpieczeństwa przez dowolnych uczestników ruchu (pieszych, rowerzystów, kierowców samochodów osobowych lub ciężarowych itp.). Filmy można przygotować i nakręcić w grupach maksymalnie 4-osobowych. Każda klasa może przesłać na konkurs dowolną liczbę filmów, jednak każdy film musi być nakręcony przez inny zespół. Do nagrania należy użyć wyłącznie sprzętów ogólnie dostępnych: telefonów komórkowych czy amatorskich kamer.

W konkursie „Bezpieczeństwo na drodze” przewidziane są trzy bardzo atrakcyjne nagrody:

- I miejsce – dwutygodniowy płatny staż w autoryzowanym serwisie Volvo Trucks Poland lub Renault Trucks Poland dla zwycięskiego zespołu; jednodniowe szkolenie dla całej klasy, w której uczy się zwycięski zespół, przeprowadzone przez instruktorów Volvo Group Poland na terenie szkoły (z wykorzystaniem najnowocześniejszych pojazdów ciężarowych); zestaw gadżetów ufundowany przez patronów akcji „Profesjonalni kierowcy”.

- II miejsce – tygodniowy płatny staż w autoryzowanym serwisie Volvo Trucks lub Renault Trucks dla zwycięskiego zespołu; zestaw gadżetów ufundowany przez patronów akcji „Profesjonalni kierowcy”.

- III miejsce - tygodniowy płatny staż w autoryzowanym serwisie Volvo Trucks lub Renault Trucks dla zwycięskiego zespołu; zestaw gadżetów ufundowany przez patronów akcji „Profesjonalni kierowcy”.

Na konkursowe filmy czekamy do 26 kwietnia 2019 roku. Należy je przesyłać na adres: joanna.dargiewicz@agencjamedialna.com.

 

Z poważaniem,

Joanna Dargiewicz-Rożek

Agencja Medialna All Inclusive

 

 

REGULAMIN KONKURSU „BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE 2019”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Bezpieczeństwo na drodze” i nazywany dalej „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest firma Agencja Medialna, ul. Hoża 54/20, 00-682 Warszawa, powiat Warszawa,
NIP: 542 254 41 33.

3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.03.2019 r. i obowiązuje do 26.04.2019 r. (do godz. 23.59:59).

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.       Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) mogą być:

a)     uczniowie szkół ponadgimnazjalnych uczący się w klasach o profilach związanych z branżą motoryzacyjną, samochodową i transportową.

b)     Osoby, które nie są członkiem rodziny przedstawiciela firm Volvo Trucks, Renault Trucks, Continental, Wielton, Ergo Hestia, MJM, Agencja Medialna oraz spółek i podmiotów podległych wymienionym wcześniej firmom. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, małżonków, krewnych i powinowatych drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

c)      Zasady opisane w § 2 ust. b) dotyczą zarówno uczniów biorących udział w konkursie, jak ich nauczycieli – opiekunów.

 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoby biorące udział w Konkursie muszą przesłać samodzielnie nagrany amatorski film (maksymalna długość  8 minut) na temat „Bezpieczeństwo na drodze” w terminie do 26.04.2019 r. (do godz. 23:59:59). Film może być nagrany telefonem komórkowym, domową kamerą lub innymi sprzętami, którymi dysponują uczestnicy.

b) filmy można nagrywać w zespołach składających się maksymalnie z 4 osób.

c) celem Konkursu jest przedstawienie filmu na temat „Bezpieczeństwo na drodze”. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie dostępnych w Internecie gotowych zdjęć i filmów; korzystanie z materiałów, do których nie ma się praw autorskich; zdjęć i filmów przedstawiających osoby, które nie godzą się na publikację swojego wizerunku.

d) osoby biorące udział w Konkursie oświadczają jednocześnie, że są autorami przesłanego filmu i posiadają do niego wszelkie prawa.

e) Każdy maksymalnie 4-osobowy zespół może zgłosić do konkursu maksymalnie jeden film.

§ 3

NAGRODY i ZASADY UCZESTNICTWA

1.       Nagrodami w Konkursie są:

a)     I miejsce – dwutygodniowy płatny staż w autoryzowanym serwisie Volvo Trucks lub Renault Trucks dla wszystkich członków zwycięskiego zespołu; jednodniowe szkolenie dla całej klasy, w której uczy się zwycięski zespół, przeprowadzone przez instruktorów Volvo Group Poland na terenie szkoły (z wykorzystaniem najnowocześniejszych pojazdów ciężarowych); zestaw gadżetów ufundowany przez patronów akcji „Profesjonalni kierowcy”.

b)     II miejsce – tygodniowy płatny staż w autoryzowanym serwisie Volvo Trucks lub Renault Trucks dla wszystkich członków zwycięskiego zespołu; zestaw gadżetów ufundowany przez patronów akcji „Profesjonalni kierowcy”.

c)      III miejsce - tygodniowy płatny staż w autoryzowanym serwisie Volvo Trucks lub Renault Trucks dla wszystkich członków zwycięskiego zespołu; zestaw gadżetów ufundowany przez patronów akcji „Profesjonalni kierowcy”.

2. Nagrody przewidziane są dla trzech zespołów, które prześlą najciekawszy film na temat „Bezpieczeństwo na drodze”
w terminie do 26.04.2019 r. (do godz. 23:59:59). Kryterium oceny nadesłanych zdjęć oceni specjalnie powołana komisja. Jury stanowi sześcioosobowy zespół, składający się z przedstawicieli Organizatora.

3. Autorzy filmów nadesłanych na konkurs wyrażają zgodę na bezterminowe używanie i rozpowszechnianie filmu
w Internecie oraz na innych nośnikach przez Organizatora.

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej przez Organizatora drogą mailową w ciągu 5 dni (pięć) od daty ogłoszenia wyników.

6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres joanna.dargiewicz@agencjamedialna.com w terminie do 5 (pięciu) dni od dnia otrzymania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

7. Nagroda nie podlega wymianie, a jej własność nie podlega przeniesieniu na inną osobę. Nie istnieje możliwość wypłaty wartości nagrody w gotówce, ani przeniesienia jej wartości na inne cele.

8. Informacja o zwycięzcach konkursu zostanie ogłoszona na fanpage’u „Profesjonalni Kierowcy” oraz drogą mailową.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora.

Organizator oświadcza, że dane osobowe oraz wizerunek osób, które wygrały, będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych, wykorzystywane w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz w celach marketingowych i rekrutacyjnych przez Organizatora i podmioty z nim współpracujące przy akcji „Profesjonalni kierowcy”, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.profesjonalnikierowcy.pl.

2. Organizator, ani żadna inna osoba lub podmiot związany z organizacją, hostingiem, tworzeniem produkcją lub dystrybucją strony internetowej lub konkursu w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności bezpośredniej, pośredniej, losowej, specjalnej lub związanej z następstwami, a dotyczącej szkód powstałych na skutek korzystania lub niemożności korzystania ze strony internetowej lub z naruszenia gwarancji, uczestnictwa w konkursie, lub innych.

 

********************************************************************************************

 

Koordynatorami szkolnymi udziału uczniów w przedstawionym konkursie są:

mgr Łukasz Orchowski - nauczyciel praktycznej nauki jazdy

mgr Tomasz Remiński - nauczyciel praktycznej nauki jazdy

 

********************************************************************************************
 


 

Opracowanie:
mgr inż. Ireneusz Kulczyk

początek strony