gora

IX
Internetowa
Olimpiada Wiedzy Motoryzacyjnej

Odwiedziny

 

          

Mamy przyjemność zaprosić uczniów szkół  do wzięcia udziału w organizowanej przez
Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

 Dziewiątej
Internetowej Olimpiadzie

                    Wiedzy Motoryzacyjnej


                                             dla uczniów

                                                        szkół średnich województwa Kujawsko-Pomorskiego

            Turniej ma zasięg międzyszkolny.  Zostanie przeprowadzony dwuetapowo, całkowicie drogą elektroniczną.

            Warunkiem udziału uczniów w turnieju jest indywidualne zgłoszenie się jego uczestników drogą elektroniczną na adres

 konkurs@zss.pl
w nieprzekraczalnym terminie 20.11.2019 roku


Zostanie wówczas wysłany test eliminacyjny  drogą elektroniczną z wyznaczonym ostatecznym terminem przesłania odpowiedzi. Szczegóły przeprowadzenia konkursu zapisane są w załączonym regulaminie.

  Na organizację Turnieju został przyznany
        
Bydgoski Grant Oświatowy
co gwarantuje otrzymanie przez zwycięzców cennych nagród rzeczowych.

       

    

Regulamin

Internetowej Olimpiady Wiedzy Motoryzacyjnej
w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

 

Postanowienia początkowe

Konkurs realizowany jest w kategorii  szkoła średnia
 

1. Olimpiada  jest dwustopniowa i odbywa się całkowicie drogą elektroniczną :

·      zawody I stopnia (eliminacje) – wyłonienie 10 finalistów

·     zawody II stopnia (finał)  - wyłonienie trzech najlepszych uczestników.

2. Na czele zawodów stoi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych
w Bydgoszczy.

3. Olimpiada  obejmuje zakres wiedzy dotyczącej technologii napraw, budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych, elektrotechniki samochodowej, diagnostyki samochodowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ruchu drogowego oraz czynności związanych z obsługą pojazdów samochodowych.

4. Uczestnikami Olimpiady mogą być uczniowie klas  technikum, liceum lub szkoły branżowej o dowolnym profilu  z terenu województwa Kujawsko-Pomorskiego. Turniej ma charakter indywidualny.

5. Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy biorą udział w Olimpiadzie na zasadach ogólnych.

6. Na etapie rejestracji, eliminacji i rozgrywki finałowej komunikacja elektroniczna z uczestnikami Olimpiady odbywa się poprzez adres  e-mail konkurs@zss.pl oraz stronę internetową http://www.zss.pl  zakładka Konkursy.

7. Terminarz:

 

1.   

do 20.11.2019
godz. 24.00

Przyjmowanie indywidualnych zgłoszeń drogą elektroniczną na adres konkurs@zss.pl z podaniem danych:

  • nazwisko

  • imię

  • nazwa szkoły, typ (liceum, technikum, szkoła branżowa)

  • klasa

  • adres e-mail uczestnika

  • telefon kontaktowy uczestnika

  • nazwisko i imię oraz telefon kontaktowy opiekuna merytorycznego (nauczyciela)

2.   

21.11.2019
   godz. 18.00    

Wysyłka testów eliminacyjnych z kartami odpowiedzi do   wypełnienia (Organizator)

3.   

do 22.11.2019
do godz. 24.00

Przyjmowanie wypełnionych kart odpowiedzi (e-mail na adres konkurs@zss.pl) karta odpowiedzi jako załącznik do listu

4.   

26.11.2019  

Organizator zamieszcza informację o zakwalifikowanych                      uczestnikach finału (10 finalistów) na  stronie internetowej http://www.zss.pl w zakładce „Konkursy”

5.   

28.11.2019
    godz. 18.00     

Dla 10 zakwalifikowanych  osób  w każdej kategorii wysyłka testów etapu finałowego z kartami odpowiedzi do wypełnienia (Organizator)

6.

do 29.11.2019
do godz. 24.00

Przyjmowanie wypełnionych kart odpowiedzi (e-mail na adres konkurs@zss.pl) karta odpowiedzi jako załącznik do listu

7.

3.12.2019

Ogłoszenie listy laureatów w każdej kategorii na  http://www.zss.pl   zakładka Konkursy.

8.

6.12.2019 (piątek)
godz.12.00

Wręczenie nagród w siedzibie Zespołu Szkół Samochodowych
w Bydgoszczy

 

Organizacja zawodów I stopnia - eliminacje

1. Eliminacje organizuje Komisja Konkursowa przy Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

2. Eliminacje zostaną przeprowadzone drogą elektroniczną i mają charakter testu teoretycznego.

3. Test teoretyczny obejmuje:

  • w eliminacjach (I stopnia) - 30 pytań wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią z zakresu materiału podanego w punkcie 3 Postanowień początkowych.

  • w finale (II stopnia) - 30 pytań wielokrotnego wyboru z wieloma poprawnymi odpowiedziami z zakresu podanego w punkcie 3 Postanowień początkowych.

4. Komisja Konkursowa przesyła na adres e-mail uczestnika  test eliminacyjny (plik.pdf) oraz kartę odpowiedzi (plik.doc) do rozwiązania i zwrotnego przesłania wyłącznie karty odpowiedzi na adres e-mail konkurs@zss.pl w terminie podanym w Terminarzu. (termin wysyłki obowiązuje do godz. 24.00).

5. Uczestnik wypełnia wyłącznie kartę odpowiedzi, nie należy zmieniać formatu karty odpowiedzi. Kartę odpowiedzi wysyła jako załącznik do e-mail.
Karta odpowiedzi musi zawierać dane osobowe uczestnika.

6. Komisja Konkursowa wyłania dziesięciu najlepszych zawodników do zawodów II stopnia.

7. W przypadku tej samej ilości zdobytych punktów, o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu decyduje wcześniejszy czas przesłania karty odpowiedzi.

 

Organizacja zawodów II stopnia

1.       Zawody drugiego stopnia zostają przeprowadzone dla 10 finalistów  w sposób określony w rozdziale „Organizacja zawodów I stopnia” wg punktów 2, 3, 4, 5, 7
w terminie określonym w Terminarzu.

2.       Komisja Konkursowa wyłania trzech najlepszych zawodników i ogłasza listę zwycięzców.

3.       Trzej najlepsi uczestnicy konkursu  otrzymają  nagrody rzeczowe.

4.    Komisja może nie przyznać pierwszej nagrody, jeśli ilość prawidłowych odpowiedzi nie przekroczy 50% zadanych pytań.

Postanowienia końcowe

1.   Uczestnik Olimpiady, który przesłał zgłoszenie drogą e-mail automatycznie wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości swoich danych personalnych (wyłącznie nazwisko, imię, szkoła i klasa którą reprezentuje) oraz wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku. Wyszczególnione dane  uczestników konkursu zostaną przetworzone i wykorzystane wyłącznie do organizacji i promowania konkursu.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO”
( stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi).

2.   Zwycięzcy konkursu przyjeżdżają na wręczenie nagród do siedziby ZSS w Bydgoszczy na własny koszt.
 

 

1


Wyniki I etapu
Dziewiątej
Internetowej Olimpiady Wiedzy Motoryzacyjnej

Do Olimpiady przystąpiło łącznie 40 uczniów
ze szkół w  Grudziądzu, Człóchowie, Włocławku i Bydgoszczy.
Otrzymaliśmy 21 kart odpowiedzi, co oznacza, że test był trudny.
Nikt z zawodników nie odpowiedział prawidłowo na wszystkie pytania.
Test w II etapie również nie należy do łatwych. Trzeba się będzie solidnie zastanawiać...


Uwaga: Rozwiązanie zadań I i II etapu zostanie podane do wiadomości uczestników po zakończeniu Olimpiady.

Lp. Nazwisko i imię zawodnika Szkoła Data - Godzina
wysyłki odpowiedzi
Punktacja
1 Płoszyński Bartłomiej ZSS Bydgoszcz 22.11.2019  godz. 21.18 26
2 Paprzycki Mikołaj ZSS Bydgoszcz 22.11.2019  godz. 17.24 24
3 Lesiński Jakub ZSS Bydgoszcz 22.11.2019  godz. 22.08 23
4 Świetlik Paweł ZSS Bydgoszcz 22.11.2019  godz. 23.27 23
5 Szulc Szymon ZSM Grudziądz 21.11.2019  godz. 19.18 22
6 Jakubczyk Krzysztof ZSS Bydgoszcz 21.11.2019  godz. 21.20 22
7 Wójcik Paweł ZSM Grudziądz 21.11.2019  godz. 20.47 21
8 Kułakowski Filip ZSM Grudziądz 21.11.2019  godz. 20.53 21
9 Gajewski Maciej ZSM Grudziądz 22.11.2019  godz. 18.49 21
10 Nowak Michał ZSS Bydgoszcz 22.11.2019  godz. 22.45 20
11 Jacquot Sophie ZSS Bydgoszcz 21.11.2019  godz.20.39 19
12 Kowalczyk Mateusz ZSS Bydgoszcz 21.11.2019  godz.21.20 19
13 Głowiński Michał ZSM Grudziądz 21.11.2019  godz.22.15 19
14 Nowakowski Patryk ZSS Włocławek 21.11.2019  godz.19.57 18
15 Sikorski Konrad ZSS Włocławek 21.11.2019  godz.20.18 18
16 Grodkowski Mateusz ZSM Grudziądz 21.11.2019  godz.21.19 18
17 Semczuk Szymon ZSM Grudziądz 21.11.2019  godz.20.58 14
18 Karaś Jakub ZSM Grudziądz 21.11.2019  godz.19.33 12
19 Wesołowski Sebastian ZSS Bydgoszcz 21.11.2019  godz.20.21 12
20 Smeja Filip ZSM Grudziądz 21.11.2019  godz.18.23 11
21 Wójtowicz Nataniel ZSM Grudziądz 21.11.2019  godz.23.16 11

W dniu 28.11.2019 do  10 finalistów zostanie wysłany  test teoretyczny II etapu Olimpiady.
Gratulujemy zakwalifikowania się do dziesiątki najlepszych.


>>>Uczestnikom, którzy nie zakwalifikowali się do drugiego etapu dziękujemy za wspólną zabawę>>>
>>>i zapraszamy do następnej olimpiady<<<
 

2


WYNIKI ROZGRYWKI FINAŁOWEJ
Dziewiątej
Internetowej Olimpiady Wiedzy Motoryzacyjnej

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM !!!

 

Do finału przystąpiło 10 uczestników zakwalifikowanych po zakończeniu 1 etapu
ze szkół w  Grudziądzu i Bydgoszczy.
Od wszystkich finalistów otrzymaliśmy  karty odpowiedzi.
Nikt z zawodników nie odpowiedział prawidłowo na wszystkie pytania.

Uwaga: Rozwiązanie zadań I i II etapu zostanie podane do wiadomości uczestników po zakończeniu Olimpiady.

Lp. Nazwisko i imię zawodnika Szkoła Data - Godzina
wysyłki odpowiedzi
Punktacja
1 Płoszyński Bartłomiej ZSS Bydgoszcz 28.11.2019  godz. 22.26 25
2 Lesiński Jakub ZSS Bydgoszcz 29.11.2019  godz. 22.50 22
3 Szulc Szymon ZSM Grudziądz 28.11.2019  godz. 19.07 20
4 Paprzycki Mikołaj ZSS Bydgoszcz 29.11.2019  godz. 22.11 20
5 Jakubczyk Krzysztof ZSS Bydgoszcz 28.11.2019  godz. 22.51 20
6 Świetlik Paweł ZSS Bydgoszcz 29.11.2019  godz. 19.23 18
7 Wójcik Paweł ZSM Grudziądz 28.11.2019  godz. 21.13 17
8 Kułakowski Filip ZSM Grudziądz 28.11.2019  godz. 20.59 16
9 Nowak Michał ZSS Bydgoszcz 29.11.2019  godz. 22.45 16
10 Gajewski Maciej ZSM Grudziądz 28.11.2019  godz. 18.19 13

Poza głównym konkursem, do II etapu przystąpili także uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych, którzy nie zakwalifikowali się do rozgrywki finałowej.
Nagrodą dla nich są bardzo wysokie oceny dodatkowe z przedmiotów zawodowych.

Lp. Nazwisko i imię zawodnika Klasa Data - Godzina
wysyłki odpowiedzi
Punktacja
1 Jacquot Sophie 2at 29.11.2019  godz. 21.36 19
2 Kowalczyk Mateusz 2at 28.11.2019  godz. 20.52 15

W piątek 6.12.2019 o godzinie 12.00 w siedzibie Zespołu Szkół Samochodowych odbędzie się spotkanie,
na którym zostaną wręczone nagrody.

 


 

Opracowanie: mgr inż. Ireneusz Kulczyk

początek strony