gora

X Jubileuszowa
Internetowa
Olimpiada Wiedzy Motoryzacyjnej

Odwiedziny

 

          

 

Mamy przyjemność zaprosić uczniów szkół  ponadpodstawowych do wzięcia udziału w organizowanej przez
Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

 Dziesiątej Jubileuszowej
                    Internetowej Olimpiadzie

                    Wiedzy Motoryzacyjnej


                                       dla uczniów
szkół średnich w Polsce

            Turniej ma zasięg międzyszkolny.  Zostanie przeprowadzony dwuetapowo, całkowicie drogą elektroniczną.

            Warunkiem udziału uczniów w turnieju jest indywidualne zgłoszenie się jego uczestników drogą elektroniczną na adres

 konkurs@zss.pl
w nieprzekraczalnym terminie 26.10.2020 roku


Zostanie wówczas wysłany test eliminacyjny  drogą elektroniczną z wyznaczonym ostatecznym terminem przesłania odpowiedzi.
Szczegóły przeprowadzenia konkursu zapisane są w załączonym regulaminie.

  Na organizację Turnieju został przyznany
        
Bydgoski Grant Oświatowy
co gwarantuje otrzymanie przez zwycięzców cennych nagród rzeczowych.

       

    

Regulamin

Internetowej Olimpiady Wiedzy Motoryzacyjnej
w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

 

Postanowienia początkowe

Konkurs realizowany jest w kategorii  szkoła ponadpodstawowa
 

1. Olimpiada  jest dwustopniowa i odbywa się całkowicie drogą elektroniczną :

·      zawody I stopnia (eliminacje) – wyłonienie 10 finalistów

·     zawody II stopnia (finał)  - wyłonienie trzech najlepszych uczestników.

2. Na czele zawodów stoi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych
w Bydgoszczy.

3. Olimpiada  obejmuje zakres wiedzy dotyczącej technologii napraw, budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych, elektrotechniki samochodowej, diagnostyki samochodowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ruchu drogowego oraz czynności związanych z obsługą pojazdów samochodowych.

4. Uczestnikami Olimpiady mogą być uczniowie klas  technikum, liceum lub szkoły branżowej o dowolnym profilu  z terenu Polski. Turniej ma charakter indywidualny.

5. Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy biorą udział w Olimpiadzie na zasadach ogólnych.

6. Na etapie rejestracji, eliminacji i rozgrywki finałowej komunikacja elektroniczna z uczestnikami Olimpiady odbywa się poprzez adres  e-mail konkurs@zss.pl oraz stronę internetową http://www.zssplus.pl  zakładka Konkursy.

7. Terminarz:

 

1.   

do 26.10.2020
godz. 24.00

Przyjmowanie indywidualnych zgłoszeń drogą elektroniczną na adres konkurs@zss.pl z podaniem danych:

  • nazwisko

  • imię

  • nazwa szkoły, typ (liceum, technikum, szkoła branżowa)

  • klasa

  • adres e-mail uczestnika

  • telefon kontaktowy uczestnika

  • nazwisko i imię oraz telefon kontaktowy opiekuna merytorycznego (nauczyciela)

2.   

29.10.2020
   godz. 18.00    

Wysyłka testów eliminacyjnych z kartami odpowiedzi do   wypełnienia (Organizator)

3.   

do 30.10.2020
do godz. 24.00

Przyjmowanie wypełnionych kart odpowiedzi (e-mail na adres konkurs@zss.pl) karta odpowiedzi jako załącznik do listu

4.   

31.10.2020  

Organizator zamieszcza informację o zakwalifikowanych                      uczestnikach finału (10 finalistów) na  stronie internetowej http://www.zssplus.pl w zakładce „Konkursy”

5.   

3.11.2020
    godz. 18.00     

Dla 10 zakwalifikowanych  osób  w każdej kategorii wysyłka testów etapu finałowego z kartami odpowiedzi do wypełnienia (Organizator)

6.

do 4.11.2020
do godz. 24.00

Przyjmowanie wypełnionych kart odpowiedzi (e-mail na adres konkurs@zss.pl) karta odpowiedzi jako załącznik do listu

7.

5.11.2020

Ogłoszenie listy laureatów w każdej kategorii na  http://www.zssplus.pl   zakładka Konkursy.

8.

6.11.2020 (piątek)
godz.12.00

Wręczenie nagród w siedzibie Zespołu Szkół Samochodowych
w Bydgoszczy*

*zależne od sytuacji sanitarno - epidemiologicznej w kraju

 

Organizacja zawodów I stopnia - eliminacje

1. Eliminacje organizuje Komisja Konkursowa przy Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

2. Eliminacje zostaną przeprowadzone drogą elektroniczną i mają charakter testu teoretycznego.

3. Test teoretyczny obejmuje:

  • w eliminacjach (I stopnia) - 30 pytań wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią z zakresu materiału podanego w punkcie 3 Postanowień początkowych.

  • w finale (II stopnia) - 30 pytań wielokrotnego wyboru z wieloma poprawnymi odpowiedziami z zakresu podanego w punkcie 3 Postanowień początkowych.

4. Komisja Konkursowa przesyła na adres e-mail uczestnika  test eliminacyjny (plik.pdf) oraz kartę odpowiedzi (plik.doc) do rozwiązania i zwrotnego przesłania wyłącznie karty odpowiedzi na adres e-mail konkurs@zss.pl w terminie podanym w Terminarzu. (termin wysyłki obowiązuje do godz. 24.00).

5. Uczestnik wypełnia wyłącznie kartę odpowiedzi, nie należy zmieniać formatu karty odpowiedzi. Kartę odpowiedzi wysyła jako załącznik do e-mail.
Karta odpowiedzi musi zawierać dane osobowe uczestnika. (Nazwisko, imię, szkoła)

6. Komisja Konkursowa wyłania dziesięciu najlepszych zawodników do zawodów II stopnia.

7. W przypadku tej samej ilości zdobytych punktów, o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu decyduje wcześniejszy czas przesłania karty odpowiedzi.

 

Organizacja zawodów II stopnia

1.       Zawody drugiego stopnia zostają przeprowadzone dla 10 finalistów  w sposób określony w rozdziale „Organizacja zawodów I stopnia” wg punktów 2, 3, 4, 5, 7
w terminie określonym w Terminarzu.

2.       Komisja Konkursowa wyłania trzech najlepszych zawodników i ogłasza listę zwycięzców.

3.       Trzej najlepsi uczestnicy konkursu  otrzymają  nagrody rzeczowe.

4.    Komisja może nie przyznać pierwszej nagrody, jeśli ilość prawidłowych odpowiedzi nie przekroczy 50% zadanych pytań.

Postanowienia końcowe

1.   Uczestnik Olimpiady, który przesłał zgłoszenie drogą e-mail automatycznie wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości swoich danych personalnych (wyłącznie nazwisko, imię, szkoła i klasa którą reprezentuje) oraz wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku. Wyszczególnione dane  uczestników konkursu zostaną przetworzone i wykorzystane wyłącznie do organizacji i promowania konkursu.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO”
( stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi).

2.   Zwycięzcy konkursu przyjeżdżają na wręczenie nagród do siedziby ZSS w Bydgoszczy na własny koszt.
 

 

1


Wyniki I etapu
Dziesiątej Jubileuszowej
Internetowej Olimpiady Wiedzy Motoryzacyjnej

Do Olimpiady przystąpiło łącznie 61 uczniów
ze szkół:
Zespół Szkół Mechanicznych w Grudziądzu
Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu
                                            Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie
                                          Zespół szkół Samochodowych nr 10 im Bolesława Chrobrego w Koszalinie
                                           Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

Otrzymaliśmy 49 kart odpowiedzi, co oznacza, że test był trudny.
Nikt z zawodników nie odpowiedział prawidłowo na wszystkie pytania.
Test w II etapie również nie należy do łatwych. Trzeba się będzie solidnie zastanawiać...


Uwaga: Rozwiązanie zadań I i II etapu zostanie podane do wiadomości uczestników po zakończeniu Olimpiady.

Lp. Nazwisko i imię zawodnika Szkoła Data - Godzina
wysyłki odpowiedzi
Punktacja
1 Płoszyński Bartłomiej ZSS Bydgoszcz 29.10.2020  godz. 23.30 29
2 Kosmowski Igor ZSS Poznań 29.10.2020 godz. 19.51 27
3 Garcarek Adrian ZSS Poznań 29.10.2020 godz. 19.56 27
4 Kindler Oleg ZSS Poznań 30.10.2020 godz. 18.27 27
5 Szulc Szymon ZSM Grudziądz 29.10.2020 godz. 18.49 25
6 Roszak Wiktor ZSS Poznań 29.10.2020 godz. 20.04 24
7 Gryska Patryk ZSS Poznań 29.10.2020 godz. 20.08 24
8 Górski Marcel ZSM Grudziądz 29.10.2020 godz. 20.13 24
9 Obiegałka Maciej ZSS Poznań 30.10.2020 godz. 16.41 24
10 Lezner Filip PZSnr4 Wejherowo 30.10.2020 godz. 18.56 24
11 Musiał Mikołaj ZSS Poznań 30.10.2020 godz. 9.25 23
12 Laddach Jakub PZSnr4 Wejherowo 30.10.2020 godz. 16.14 23
13 Karliński Oskar ZSS Bydgoszcz 30.10.2020 godz. 17.04 23
14 Kiljanek Patryk PZSnr4 Wejherowo 30.10.2020 godz. 21.00 23
15 Grzyb Kacper PZSnr4 Wejherowo 29.10.2020 godz. 20.09 22
16 Kowalczyk Mateusz ZSS Bydgoszcz 29.10.2020 godz. 20.41 22
17 Brazhnyk Arsenii ZSTiO Jarosław 29.10.2020 godz. 20.50 22
18 Prętki Szymon ZSS Bydgoszcz 30.10.2020 godz. 16.55 22
19 Kędzior Mateusz ZSTiO Jarosław 29.10.2020 godz. 18.45 21
20 Chrapek Sebastian ZSTiO Jarosław 29.10.2020 godz. 19.16 21
21 Joniec Kamil ZSTiO Jarosław 30.10.2020 godz. 11.46 21
22 Sydor Miłosz ZSTiO Jarosław 30.10.2020 godz. 17.11 21
23 Neścior Bartosz ZSTiO Jarosław 30.10.2020 godz. 20.47 21
24 Ustarbowski Krzysztof PZSnr4 Wejherowo 29.10.2020 godz. 20.08 20
25 Sidor Filip ZSTiO Jarosław 30.10.2020 godz. 21.08 20
26 Dolecki Jakub PZSnr4 Wejherowo 30.10.2020 godz. 22.35 20
27 Rydzik Tomasz ZSTiO Jarosław 29.10.2020 godz. 18.45 19
28 Ciurko Wiktor ZSTiO Jarosław 29.10.2020 godz. 18.46 19
29 Gontarz Hubert ZSTiO Jarosław 29.10.2020 godz. 18.49 19
30 Szczepanek Jakub ZSTiO Jarosław 29.10.2020 godz. 19.16 19
31 Grzegorzewski Daniel ZSM Grudziądz 29.10.2020 godz. 19.20 19
32 Włotkowski Kamil ZSM Grudziądz 29.10.2020 godz. 19.57 19
33 Orłowski Dawid ZSTiO Jarosław 29.10.2020 godz. 21.41 19
34 Jacquot Sophie ZSS Bydgoszcz 30.10.2020 godz. 15.19 19
35 Kaszyński Radosław ZSS Bydgoszcz 30.10.2020 godz. 10.35 18
36 Bartczak Kamil ZSS Bydgoszcz 30.10.2020 godz. 11.10 18
37 Milecki Paweł ZSTiO Jarosław 29.10.2020 godz. 19.07 17
38 Cisoń Fabian ZSTiO Jarosław 29.10.2020 godz. 22.14 17
39 Borcchowiec Karol ZSTiO Jarosław 29.10.2020 godz. 22.40 17
40 Janiec Oliwier ZSS Bydgoszcz 30.10.2020 godz. 23.45 17
41 Pienschke Tomasz PZSnr4 Wejherowo 29.10.2020 godz. 18.56 15
42 Nowosiad Kacper ZSTiO Jarosław 30.10.2020 godz. 9.09 15
43 Mamluk Patryk ZSTiO Jarosław 30.10.2020 godz. 23.47 15
44 Gółka Kamil ZSTiO Jarosław 29.10.2020 godz. 18.38 14
45 Hołowacz Krystian ZSTiO Jarosław 29.10.2020 godz. 19.31 12
46 Krajnik Bartłomiej ZSTiO Jarosław 29.10.2020 godz. 20.26 11
47 Zamróz Sebastian ZSTiO Jarosław 30.10.2020 godz. 21.35 11
48 Bucław Witold ZSS Bydgoszcz 30.10.2020 godzn. 12.19 7
49 Kulikowski Bogdan ZSTiO Jarosław 30.10.2020 godz. 22.35 7

W dniu 3.11.2020 do  10 finalistów zostanie wysłany  test teoretyczny II etapu Olimpiady.
Gratulujemy zakwalifikowania się do dziesiątki najlepszych.


>>>Uczestnikom, którzy nie zakwalifikowali się do drugiego etapu dziękujemy za wspólną zabawę>>>
>>>i zapraszamy do następnej naszej olimpiady<<<

 


 


WYNIKI ROZGRYWKI FINAŁOWEJ
Dziesiątej Jubileuszowej
Internetowej Olimpiady Wiedzy Motoryzacyjnej

 

Do finału przystąpiło 10 uczestników zakwalifikowanych po zakończeniu 1 etapu
ze szkół w Poznaniu, Wejherowie, Grudziądzu i Bydgoszczy.
Od 9 finalistów otrzymaliśmy  karty odpowiedzi.
                                   Nikt z zawodników nie odpowiedział prawidłowo na wszystkie pytania.

Uwaga: Rozwiązanie zadań I i II etapu zostanie podane do wiadomości uczestników po zakończeniu Olimpiady.

Lp. Nazwisko i imię zawodnika Szkoła Data - Godzina
wysyłki odpowiedzi
Punktacja
1 Płoszyński Bartłomiej ZSS Bydgoszcz 4.11.2020 godz. 13.03 19
2 Roszak Wiktor ZSS Poznań 3.11.2019  godz. 23.24 17
3 Gryska Patryk ZSS Poznań 3.11.2019  godz. 23.23 16
4 Lezner Filip PZSnr4 Wejherowo 3.11.2019  godz. 19.40 15
5 Garcarek Adrian ZSS Poznań 3.11.2019  godz. 21.57 15
6 Kosmowski Igor ZSS Poznań 3.11.2019  godz. 22.07 15
7 Szulc Szymon ZSM Grudziądz 3.11.2019  godz. 19.25 12
8 Górski Marcel ZSM Grudziądz 3.11.2019  godz. 19.49 12
9 Obiegałka Maciej ZSS Poznań 4.11.2019  godz. 00.45 9

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM !!!

Na piątek 6.11.2020 zaplanowaliśmy  spotkanie w siedzibie naszej szkoły,
na którym chcieliśmy wręczyć  nagrody najlepszym.

Niestety, ze względu na wyjątkowo trudną - również w naszej szkole - sytuację epidemiologiczną,
 musimy odłożyć to spotkanie na bardziej sprzyjający termin. Poinformujemy o tym laureatów drogą e-mailową.

 


 

Opracowanie: mgr inż. Ireneusz Kulczyk

początek strony