gora

Konkurs "Powstanie Wielkopolskie"

Odwiedziny

 

  

Mamy przyjemność zaprosić chętnych uczniów
 do wzięcia udziału
w organizowanym przez

Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy  konkursie

 

„Powstanie Wielkopolskie

i jego ślady w naszym regionie”

 

Konkurs jest realizowany w ramach Bydgoskiego Grantu Oświatowego

oraz

Bydgoskiego Roku Wolności

Szczegóły poniżej:

 

REGULAMIN KONKURSU

Powstanie Wielkopolskie i jego ślady w naszym regionie

1. ORGANIZATOR:

Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

Al. Powstańców Wielkopolskich 63

85 - 090 Bydgoszcz

 

2. CELE KONKURSU:

·         propagowanie patriotyzmu lokalnego;

·         upowszechnienie wiedzy o powstaniu wielkopolskim,

·         pogłębienie tożsamości lokalnej i uświadomienie roli własnego regionu w dziejach odzyskania niepodległości przez Ojczyznę;

·         rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu,

·         promocja utalentowanej i zaangażowanej młodzieży oraz jej twórczości szerszemu kręgowi odbiorców.

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA:

·         W konkursie w obu kategoriach mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych gimnazjum  oraz szkół ponadgimnazjalnych  
(dzieci i młodzież od lat 12 – 20).

 

4. KATEGORIE KONKURSOWE

 

A) HISTORYCZNO - LITERACKA

WYMAGANIA KONKURSOWE

·       Zadanie uczniów w pierwszej kategorii  będzie polegało  na opisaniu wybranej postaci, miejsca, pamiątki związanej z powstaniem wielkopolskim, przedstawienie ciekawej historii na temat zdarzeń tamtych dni.

·       Prace nie mogą przekraczać 5 stron maszynopisu (po ok. 30 wierszy na stronie), czcionka Times New Roman 12-13 pkt., interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm (standardowe ustawienie w programie Word). Mogą być ilustrowane zdjęciami, mapami, których źródło autor jest zobowiązany podać.

 

·       Ocenie podlegać będzie realizacja tematu (zgodność z tematem konkursu),  poprawność merytoryczna, oryginalność ujęcia tematu, poprawność stylistyczna i językowa.

 

·       Nadesłane teksty konkursowe muszą być pracami własnymi oraz nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach. Prace grupowe nie będą oceniane.

 

·       Prace historyczne będą oceniane przez Komisję w dwóch kategoriach:

 

     - uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum;

     - uczniowie szkół średnich.

 

·       Prace, napisane w programie Word, wraz z zeskanowaną zgodą (załącznik nr 1) należy przesyłać w formie elektronicznej na adres konkurs.bgo@zss.pl

 

B) FOTOGRAFICZNA

 WYMAGANIA KONKURSOWE

·       Zadaniem w drugiej kategorii będzie wykonanie zdjęcia miejsca upamiętniającego powstanie wielkopolskie i jego uczestników.

 

·       Każdy uczestnik konkursu fotograficznego  dostarcza od 1 do 3 fotografii oraz krótki opis przedstawionego obiektu.

 

·       Jeśli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik oddając fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii lub jej rodzina (w przypadku osób nieżyjących) wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku.

 

·       Ocenie podlega: temat, technika wykonania.

 

·       Prace fotograficzne będą oceniane przez Komisję w dwóch kategoriach:

     - uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum;

- uczniowie szkół średnich.

 

·       Prace zapisane w formacie png. lub jpg. wraz z zeskanowaną zgodą, należy przesyłać na adres konkurs.bgo@zss.pl

 

5. TERMINY I MIEJSCE KONKURSU

                      ·       Autorzy przesyłają swoje prace do 30 kwietnia 2019 r. na adres Organizatora: konkurs.bgo@zss.pl z tematem: „Konkurs”.
                   
 Uwaga!!! - Termin nadsyłania prac został przedłużony do 25 maja 2019 roku.

·       Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie internetowej Organizatora www.zssplus.pl (zakładka „Konkursy”) do 10 maja 2019 r.

·       Podsumowanie konkursu połączone z wręczeniem nagród i wyróżnień oraz prezentacją wystawy odbędzie się w drugiej połowie maja
w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.  

·       Uczniowie nagrodzeni i wyróżnieni oraz ich opiekunowie o dokładnym terminie wręczenia nagród zostaną zawiadomieni indywidualnie i na stronie www konkursu.

·       Nagrodzone prace zostaną wykorzystane do stworzenia wystawy poświęconej Powstaniu Wielkopolskiemu i jego śladom w naszym regionie.

 

6. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

·       Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu i dalszego wykorzystywania prac (Załącznik nr 1)

·       W konkursie ocenie podlegać będą wyłącznie prace indywidualne.

·       Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową. Od werdyktu jury nie ma odwołania.

·       Autorzy najlepszych i wyróżnionych prac oraz zdjęć otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrody nieodebrane podczas uroczystości podsumowującej Konkurs można będzie odebrać do 30 czerwca 2019 r. w sekretariacie Zespołu Szkół Samochodowych. W uzasadnionych przypadkach nagrody zostaną przesłane przez Organizatora.

·       ZSS w Bydgoszczy nie zwraca zgłoszonych na Konkurs prac i zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania utworów i zdjęć do stworzenia wystawy i publikacji w mediach elektronicznych administrowanych przez szkołę.

·       Udział w Konkursie jest bezpłatny.

·       Organizator nie pokrywa kosztów związanych z udziałem uczestników w uroczystości wręczenia nagród.

·       Dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela Aleksandra Jodłowska jodlowska@zss.pl oraz Magdalena Marzec marzec@zss.pl  

Dokumenty  do pobrania:

Załącznik Nr 1 - zgoda RODO

 

Załącznik Nr 2 - Karta zgłoszenia  

********************************************************************************************

Organizatorami  konkursu są

mgr Magdalena Marzec - nauczyciel historii i WOS

mgr Aleksandra Zaremba-Jodłowska - nauczyciel języka polskiego i WOK

********************************************************************************************
 


 

Podsumowanie

W tym roku przypadała setna rocznica zakończenia powstania wielkopolskiego, które wybuchło 27 grudnia 1918 roku i trwało do    16 lutego 1919 r. Swoim zasięgiem objęło również okolice naszego miasta, a wielu mieszkańców Bydgoszczy zaangażowało się w walkę i pomoc powstańcom.  Wpisując się w obchody 100-lecia powstania, nasza szkoła zorganizowała konkurs regionalny pt.: „Powstanie wielkopolskie i jego ślady w naszym regionie”. W dniu 11 czerwca odbyła się uroczystość podsumowująca konkurs. Zgromadzeni wysłuchali wykładu na temat wydarzeń związanych z powstaniem  wielkopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem naszego regionu. Uczniowie mogli poznać sylwetki dowódców, bohaterów oraz ciekawe, historyczne anegdoty. Zaproszeni prelegenci przedstawili  broń i umundurowanie żołnierzy z tego okresu. Zwieńczeniem uroczystości było wręczenie przez Pana Dyrektora Janusza Tomasa laureatom konkursu oraz ich opiekunom atrakcyjnych nagród. Uczniowie biorący udział
w uroczystości zostali poczęstowani słodką przekąską, która była miłą niespodzianką.

                                Konkurs oraz uroczystość została zorganizowana w ramach obchodów  Bydgoskiego Roku Wolności i sfinansowana z grantu oświatowego przyznanego przez Miasto Bydgoszcz.


 

 

Opracowanie:
mgr inż. Ireneusz Kulczyk

początek strony