gora

Nasze Publikacje

Artykuł zastrzeżony prawem autorskim - kopiowanie w całości bez zgody autora zabronione

 

Scenariusze zajęć Koła Matematycznego
Elementy matematyki wyższej

 

Opracowanie obejmuje pięć scenariuszy zajęć pozalekcyjnych, przeprowadzonych w pierwszym semestrze roku szkolnego 2004/2005.

Pomysł przeprowadzenia takich zajęć zrodził się po analizie kierunków studiów jakimi zainteresowani są uczniowie klas ostatnich Zespołu Szkół Samochodowych.
Tradycyjnie już znaczna część maturzystów zamierza kontynuować naukę studiując na kierunku mechanicznym na Akademii Techniczno Rolniczej w Bydgoszczy, gdzie na pierwszym roku duży nacisk kładzie się na naukę matematyki. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem – objęły ponad dwudziestu uczniów klas Technikum Samochodowego.

 

 

Tematy zajęć:

 1. Liczby zespolone.
 2. Macierze i wyznaczniki.
 3. Funkcje dwóch zmiennych.
 4. Całka nieoznaczona.
 5. Całka oznaczona i jej zastosowanie.

Na cztery pierwsze spotkania przewidziane zostały dwie godziny lekcyjne, a na ostatnie piąte spotkanie 3 godziny lekcyjne. Do opracowania tematów zajęć posłużył mi skrypt M. Lassaka: “ Matematyka dla studiów technicznych” .

 

Zajęcia 1.

 

Temat: Liczby zespolone.

Cele:

 • zapoznanie uczniów z definicją liczy zespolonej
 • zapoznanie uczniów z postacią algebraiczną i trygonometryczną liczby zespolonej
 • interpretacja geometryczna liczby zespolonej
 • podstawowe działania na liczbach zespolonych
 • zastosowanie liczb zespolonych do rozwiązywania równań
 • potęgowanie i pierwiastkowanie liczb zespolonych

Przebieg zajęć:

 1. Geneza powstania zbioru liczb zespolonych.

  Liczby zespolone zostały wprowadzone aby można było obliczać pierwiastki parzystych stopni z liczb ujemnych. Przydatne to było do rozwiązywania równań stopnia trzeciego przy użyciu wzorów (Cardana) na ich pierwiastki. Wprowadzono jednostkę urojoną: , a następnie zdefiniowano liczby zespolone.

 2. Definicja liczby zespolonej:

  Liczbą zespoloną nazywamy liczbę postaci , gdzie oraz

  - część rzeczywista liczby zespolonej

  - część urojona liczby zespolonej

  Przykłady liczb zespolonych: , ,

 3. Interpretacja geometryczna liczby zespolonej

   

   

  X - oś rzeczywista

  Y - oś urojona

 4. Moduł liczby zespolonej.

  Liczbę nazywamy modułem liczby zespolonej, jego sensem geometrycznym jest odległość od liczby 0.

   

  Oblicz moduł liczb zespolonych: , ,

 5. Sprzężenie liczby zespolonej.

  Liczbę nazywamy sprzężeniem liczby zespolonej

  Wyznacz sprzężenia liczb zespolonych: , ,

   

 6. Podstawowe działania na liczbach zespolonych.
  1. dodawanie

  2. odejmowanie

  3. mnożenie

  4. dzielenie

  Niech oraz

  Wykonaj działania: , , , .

   

   

 7. Zastosowanie liczb zespolonych do rozwiązywania równań.

  Rozwiąż równania:

  a)

  b)

  c)

   

   

 8. Postać trygonometryczna liczby zespolonej.

  Liczba zespolona jest jednoznacznie opisana przez moduł i kąt zwany argumentem liczby zespolonej.

   

  Zatem i

  Czyli

  Przedstaw w postaci trygonometrycznej liczby: , , .

 9. Potęgowanie liczb zespolonych.

  Niech .

  Potęgę o wykładniku naturalnym liczbyobliczamy ze wzoru:

  Oblicz: ,

 10. Pierwiastkowanie liczb zespolonych.

 

Niech .

Pierwiastki stopnia n liczby obliczamy ze wzoru:

, gdzie

Oblicz: ,

 

 

Zajęcia 2.

Temat: Macierze i wyznaczniki.

Cele:

 • zapoznanie uczniów z definicją macierzy
 • działania na macierzach
 • określenie macierzy odwrotnej
 • określenie macierzy transponowanej
 • zapoznanie uczniów z definicją wyznaczników
 • ćwiczenie umiejętności obliczania wyznaczników
 • wyznaczanie macierzy odwrotnej

Przebieg zajęć:

 1. Definicja macierzy.

  Macierzą nazywamy tablicę licz rzeczywistych

  gdzie

  - element macierzy stojący na - tym wierszu oraz -tej kolumnie

  - liczba wierszy

  - liczba kolumn

  Przykłady macierzy:

  , , ,

  Jeżeli m = n to macierz nazywamy kwadratową.

  - macierz jednostkowa

 2. Działania na macierzach.

  a) dodawanie i odejmowanie

  Dodawanie (odejmowanie) dwóch macierzy jest wykonalne jeżeli obie

  macierze mają taką samą ilość wierszy i kolumn. Wynikiem jest

  macierz, której elementy powstają przez dodawanie (odejmowanie)

  odpowiednich elementów dodawanych (odejmowanych) macierzy.

  b) mnożenie macierzy przez liczbę

  Wynikiem jest macierz, której elementy powstają z pomnożenia liczby przez każdy element mnożonej macierzy.

  c) mnożenie macierzy

  Mnożenie macierzy jest wykonalne gdy macierz ma tyle kolumn co macierz wierszy.

  Element macierzy jest iloczynem - tego wiersza macierzy

  oraz -tej kolumny macierzy .

  Wykonaj działania:

  , ,

  ,

  Uwaga! Mnożenie macierzy nie jest przemienne.

  Wykonaj działania:

   

 3. Macierz transponowana .

  Macierzą transponowaną do macierzy nazywamy macierz , która powstaje przez zapisanie elementów wierszy macierzy w kolumnach.

  Niech . Wyznacz .

   

 4. Wyznacznik macierzy kwadratowej .

  W szkole średniej spotykamy się z wyznacznikami rozwiązując układy równań z dwiema lub trzema niewiadomymi.

  Są to wyznaczniki stopnia 2 lub 3

  Oblicz: ,

  Wyznacznik macierzy kwadratowej oznacza się .

  Aby obliczyć wyznacznik stopnia wyższego stosuje wzór Laplace’a rozwijając wyznacznik względem wiersza lub kolumny.

  Jeżeli jest macierzą kwadratową stopnia n to rozwijając wyznacznik

  względem np. pierwszego wiersza otrzymujemy wzór:

   

  gdzie oznacza macierz powstałą przez skreślenie pierwszego wiersza

  oraz-tej kolumny.

  Obliczając wyznaczniki warto stosować rozwinięcie względem wiersza lub

  kolumny o największej liczbie elementów równej 0.

  Oblicz wyznacznik:

   

 5. Macierz dopełnień algebraicznych .

  Dopełnieniem algebraicznym elementu macierzy kwadratowej nazywamy liczbę . Macierz składająca się z elementów nazywamy macierzą dopełnień algebraicznych.

  Niech . Wyznacz .

   

 6. Macierz odwrotna

.

Macierzą odwrotną do macierzy kwadratowej nazywamy macierz , taką że .

Jeżeli to istnieje macierz odwrotna i wyznaczamy ją wzorem

Niech . Wyznacz .

 

Zajęcia 3.

Temat: Funkcje dwóch zmiennych.

Cele:

 • zapoznanie uczniów z definicją funkcji dwóch zmiennych
 • przykłady funkcji dwóch zmiennych
 • wyznaczanie dziedziny funkcji dwóch zmiennych
 • przykłady wykresów funkcji dwóch zmiennych
 • wyznaczanie pochodnych cząstkowych funkcji dwóch zmiennych
 • wyznaczanie ekstremów lokalnych funkcji dwóch zmiennych

Przebieg zajęć:

 1. Definicja funkcji dwóch zmiennych.

  Niech oznacz pewien podzbiór zbioru par uporządkowanych gdzie oraz .

  Funkcją dwóch zmiennych nazywamy takie przyporządkowanie, w którym każdej parze przyporządkowano dokładnie jedną liczbę rzeczywistą . Zbiór nazywamy dziedziną funkcji

  Przykłady:

 2. Określanie dziedziny funkcji dwóch zmiennych.

  Dziedzina funkcji dwóch zmiennych jest podzbiorem zbioru punktów płaszczyzny układu współrzędnych OXY.

  Wyznacza się ją poprzez rozwiązywanie warunków związanych z wykonalnością działań.

  Przykład:

  Liczba podpierwiastkowa musi spełniać warunek:

  Zatem .

  Stąd dziedzina jest kołem o środku w punkcie (0,0) i promieniu 2.

  Wyznacz dziedzinę funkcji:

  a)

  b)

  c)

   

 3. Wykres funkcji dwóch zmiennych.

  Wykresem funkcji dwóch zmiennych jest zbiór punktów przestrzeni gdzie .

   

  Przykłady:

  - wykresem jest górna część sfery o środku w

  punkcie (0,0) i promieniu 2

  - wykresem jest płaszczyzna

  - wykresem jest walec paraboliczny otrzymany przez

  przesuwanie paraboli wzdłuż osi OY

   

 4. Pochodne funkcji dwóch zmiennych.

  Funkcje dwóch zmiennych mogą posiadać ekstrema: minima i maksima lokalne.

  Na przykład funkcja posiada w punkcie (0,0) maksimum.

  Ekstrema wyznacza się podobnie jak w przypadku funkcji jednej zmiennej badając pochodne funkcji.

  Z uwagi na dwie zmienne określa się dla funkcji pochodne cząstkowe:

  a) pierwszego rzędu

  - pochodna cząstkowa funkcji względem

  - pochodna cząstkowa funkcji względem

  b) drugiego rzędu

  - pochodna cząstkowa pochodnej względem

  - pochodna cząstkowa pochodnej względem

  - pochodna cząstkowa pochodnej względem

  - pochodna cząstkowa pochodnej względem

  Przykład:

  Oblicz pochodne cząstkowe funkcji

  a)

  b)

  c)

   

 5. Warunek konieczny i dostateczny istnienia ekstremum funkcji dwóch zmiennych.

Ekstrema funkcji dwóch zmiennych wyznaczamy zgodnie z poniższym schematem postępowania:

 1. Wyznaczamy dziedzinę funkcji .
 2. Wyznaczamy , i rozwiązujemy układ równań .

  będący warunkiem koniecznym istnienia ekstremum.

  Rozwiązując układ równań otrzymujemy punkty: ,...

  podejrzane o istnienie ekstremum. Sprawdzamy czy punkty

  podejrzane należą do dziedziny funkcji .

 3. Wyznaczamy , , , i zapisujemy je w postaci wyznacznika zwanego wyróżnikiem funkcji.

 4. Obliczamy wartość wyróżnika dla każdego z punktów podejrzanych o istnienie ekstremum.

Jeżeli to funkcja w punkcie posiada ekstremum

i jest to:

- minimum gdy

- maksimum gdy

Jeżeli to funkcja w punkcie nie posiada ekstremum.

Jeżeli to jest to przypadek wątpliwy i należy badać istnienie

ekstremum z definicji.

Wyznacz ekstrema funkcji:

a)

b)

 

 

Zajęcia 4.

Temat: Całka nieoznaczona.

Cele:

 • zapoznanie uczniów z definicją całki nieoznaczonej
 • podstawowe wzory na całkowanie
 • całkowanie przy użyciu wzorów
 • całkowanie przez podstawianie
 • całkowanie przez części

Przebieg zajęć:

 1. Definicja całki nieoznaczonej.

  Całkowanie to operacja odwrotna do różniczkowania czyli wyznaczania pochodnej.

  Całkę nieoznaczoną funkcji zapisujemy i jest nią funkcja pierwotna taka, że .

  Przykład:

  zatem

  zatem

  zatem

  Pochodne funkcji różniących tylko stałą są równe:

  , itd.

  Zatem w wyniku całkowania otrzymujemy rodzinę funkcji różniących się

  stałą, co zapisujemy w następujący sposób:

  gdzie oznacza stałą (liczbę rzeczywistą)

   

  Zatem

   

 2. Podstawowe wzory na całkowanie.

  - stała

   

  Oblicz całki

  a)

  b)

  c)

  d)

  e)

  f)

  g)

  h)

   

 3. Całkowanie przez podstawianie.

  Pewne bardziej skomplikowane całki można przekształcić do łatwiejszych

  całek drogą podstawienia . Z

  Zachodzi wówczas wzór:

  gdzie

  Przykład:

   

  Oblicz całki

  a)

  b)

  c)

   

   

 4. Całkowanie przez części

Całkowanie przez części jest całkowaniem z użyciem wzoru:

 

Przykład:

 

Oblicz całki

a)

b)

c)

 

 

Zajęcia 5.

Temat: Całka oznaczona i jej zastosowanie.

Cele:

 • zapoznanie uczniów z definicją całki oznaczonej
 • interpretacja geometryczna całki oznaczonej
 • zastosowanie całki oznaczonej do obliczania pola figury ograniczonej krzywymi
 • zastosowanie całki oznaczonej do obliczania długości łuku
 • zastosowanie całki oznaczonej do obliczania objętości i pola bryły obrotowej

 

Przebieg zajęć:

 1. Definicja całki oznaczonej.

  Niech .

  Jeżeli funkcja jest ciągła w przedziale to

  .

  Przykład:

   

  Oblicz całki

  a)

  b)

  c)

  d)

   

   

 2. Interpretacja geometryczna całki oznaczonej.

  Jeżeli funkcja przyjmuje w przedziale wartości dodatnie to

  jest polem obszaru pomiędzy wykresem funkcji ,

  osią OX, oraz prostymi i .

  Przykład:

  Obszar jest trapezem o długości wysokości 2 i podstaw 1 oraz 3

  Stosując wzór na pole trapezu otrzymujemy

   

  1.Oblicz pole figury przedstawionej na rysunku.

   

  2.Oblicz pole pod łukiem sinusoidy.

   

   

 3. Pole pomiędzy krzywymi.

  Jeżeli w przedziale to pole figury pomiędzy wykresami funkcji , oraz prostymi i obliczamy ze wzoru:

  Oblicz pole figury zawartej między krzywymi

  a) i

  b) i

  c) , ,

   

 4. Długość krzywej.

  Długość krzywej obliczamy ze wzoru:

  Oblicz długość krzywej

  od punktu do punktu .

   

 5. Objętość bryły obrotowej.

  Objętość bryły obrotowej obliczamy ze wzoru:

  Oblicz objętość bryły powstałej przez obrót figury zawartej między krzywymi , , , względem osi OX.

   

 6. Pole powierzchni obrotowej.

Pole powierzchni obrotowej obliczamy ze wzoru:

Oblicz pole powierzchni powstałej przez obrót wykresu funkcji

dla wokół osi OX.

 

 

Opracowanie mgr Piotr Kowalski
Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

początek strony