gora

Nasze Publikacje

Artykuł zastrzeżony prawem autorskim - kopiowanie w całości bez zgody autora zabronione

 

Agresja i przemoc w szkole

Agresja i przemoc wśród dzieci to zjawiska, które mają miejsca od dawna. Niepokoi jednak fakt, że występują one coraz częściej. W obecnej sytuacji szkoły powinny aktywnie przeciwdziałać temu zjawisku, tworząc własny system przeciwdziałania agresji i przemocy.
Agresją jest każde zamierzone działanie, które ma na celu wyrządzenie komuś lub czemuś szkody, straty, bólu. Przemoc jest wówczas, gdy uczeń atakujący jest silniejszy fizycznie lub psychicznie, używa przeważającej siły. Szczególnie bolesna dla uczniów jest przemoc czyniona z wyjątkowym okrucieństwem, tak zwane znęcanie .
W każdej szkole mamy do czynienia zarówno z agresją, jak i przemocą. Zdecydowanie więcej obserwujemy zachowań agresywnych. Uczniowie rozwiązują konflikty poprzez przezwiska, kłótnie, bójki. Każda szkoła powinna pokazać uczniom inne, konstruktywne sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Przemoc narusza podstawowe prawo każdego dziecka do życia w poczuciu bezpieczeństwa na terenie szkoły.
Przemoc i agresja przybierają różne formy. Można podzielić je na niżej wymienione grupy:
- fizyczna - bicie, kopanie, popychanie, plucie, wymuszanie pieniędzy ,niszczenie własności;
- słowna - przezywanie, wyśmiewanie, obrażanie, plotkowanie, grożenie, szantażowanie;
- bez użycia słów i kontaktu fizycznego - wrogie gesty, miny, izolowanie;
Działania wychowawcze powinny obejmować wszystkie formy przemocy. Przezywanie czy izolacja mogą być tak samo krzywdzące i bolesne dla ucznia, jak pobicie. Wszystko zależy od wrażliwości danego dziecka oraz sposobu, w jaki zachowują się sprawcy.


Do czynników przyczyniających się do wzrostu agresji i przemocy wśród uczniów można zaliczyć:


1. Tolerancja dla przemocy wśród uczniów. Nauczyciele i rodzice tolerują,
" niegroźne "formy przemocy.
2. Samotność wychowawców. Skuteczne poradzenie sobie z trudnymi przypadkami wymaga pracy konkretnego zespołu.
3. Niespójne metody.
4. Sporadyczne interwencje. Brak konsekwencji w działaniach nauczycieli.
5. Przemoc nauczycieli.
6. Stosowanie nieskutecznych, stereotypowych kar.
7. Brak działań profilaktyczno - edukacyjnych wśród uczniów i rodziców.
8. Brak długofalowych działań wobec dzieci - sprawców, uczących ich zastępowania agresji konstruktywnymi zachowaniami.
9. Lęk i bezradność nauczycieli wobec przemocy wśród dzieci.
 


System przeciwdziałania agresji i przemocy powinien składać się z czterech elementów:

- jasnych norm zachowania w szkole;
- rzetelnej diagnozy stopnia i zakresu agresji i przemocy;
- systematycznej edukacji dzieci i rodziców oraz sprawnej interwencji podczas przemocy


Normy dotyczące agresji i przemocy oraz inne zasady życia w szkole powinny być sformułowane w sposób jasny i przystępny dla uczniów. Napisane krótko, prostym językiem. Przedstawione w ciekawej dla uczniów formie.


Każda szkoła musi dobrze zanalizować swoją sytuację - na ile problem jej dotyczy i w jakim zakresie. Diagnoza powinna posłużyć stworzeniu na jej podstawie programu zaradczego. Diagnozowanie sytuacji można rozpocząć od spisania obserwacji nauczycieli i rodziców na temat najczęstszych zachowań agresywnych uczniów.
Świadomość dotycząca zasięgu i stopnia przemocy rówieśniczej w szkole, musi opierać się na faktach. Rzetelnej diagnozie problemu służą badania ankietowe przeprowadzane wśród uczniów. W szkole powinna być prowadzona systematyczna edukacja w zakresie problemu agresji i przemocy rówieśniczej. Działania profilaktyczne powinny objąć zarówno uczniów, jak i rodziców. Większość rodziców będzie zadowolona z faktu, że szkoła chce przeciwdziałać przemocy. Aby można było liczyć na ich współpracę, muszą wiedzieć więcej o zjawisku. Od początku swej obecności w szkole uczniowie muszą otrzymywać od nauczycieli jasny komunikat: "Nie ma miejsca na przemoc i agresję ". Jeśli mimo to nie ma poprawy - muszą zostać uruchomione konkretne działania. Konsekwencja nauczycieli jest podstawa sukcesu. Innym ważnym czynnikiem jest wspólny front nauczycieli w reagowaniu na zachowania uczniów.

Aby uniknąć takiej sytuacji, nauczyciele powinni:
- Określić, jakie zachowania uznają za agresję i przemoc;
- Określić, na jakie zachowania decydują się wspólnie reagować;
- Nauczyć się nieagresywnego sposobu zwracania uwagi dzieciom oraz odwoływania się do norm.
- Ustalić jednolite procedury postępowania w sytuacjach agresji i przemocy.

Zasady postępowania wobec sprawców:

1. indywidualna odpowiedzialność - z każdym sprawca należy prowadzić oddzielnie rozmowy.
2. cykl rozmów - rozmowy powinny odbywać się cyklicznie - aż do momentu całkowitego wygaśnięcia negatywnego zachowania.
3. hierarchia rozmów - najpierw rozmawia z uczniem wychowawca, gdy to nie skutkuje zaprasza innego nauczyciela. Na kolejnym etapie włączony jest do rozmów pedagog, później rodzice, dyrektor, kurator sądowy, policja itd.
4. monitorowanie zachowań ucznia;
5. nagradzanie i karanie - przez cały czas wychowawca powinien nagradzać pozytywne zachowania sprawcy (zauważać, doceniać, chwalić) , a negatywne karać .
6. hierarchia konsekwencji - łamanie postanowień kontraktu powinno pociągać za sobą zapowiedziane konsekwencje. (od mniej do bardziej dotkliwych ), a także być dostosowane do konkretnego ucznia.

 

Opracowanie mgr Marta Osiewalska
Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

początek strony