gora

Nasze Publikacje
Auto Moto Serwis 12/2007

Artykuł zastrzeżony prawem autorskim - kopiowanie w całości bez zgody autora zabronione

 

Pomiar zadymienia spalin silników (ZS)
za pomocą dymomierzy optycznych

 

Powszechny, światowy pęd do nowoczesności także w motoryzacji przyniósł nie tylko nowe rozwiązania techniczne, technologiczne, ale również nowe zagrożenia – zwłaszcza dla naszego środowiska. Naturalną konsekwencją tych zjawisk staje się rosnąca liczba eksploatowanych pojazdów, co pociąga za sobą zwiększenie emisji produktów spalania. Ograniczenie szkodliwości tej emisji staje się zatem zadaniem o dużym znaczeniu. Ogromną popularnością cieszą się obecnie jednostki napędowe z silnikami wysokoprężnymi. Współczesne silniki diesla charakteryzują się: małym zużyciem paliwa, niskim hałasem, zwiększoną mocą, oraz bardzo małą toksycznością spalin.
Mimo ogromnego postępu technicznego aktualnie produkowane silniki wysokoprężne wydzielają niewielkie ilości dwutlenku węgla (CO2), tlenków węgla (CO), węglowodorów (HC), tlenków azotu (NOx) oraz cząstek stałych (PM), których charakterystyka została przedstawiona poniżej.

Charakterystyka zanieczyszczeń w spalinach silników wysokoprężnych

 • Dwutlenek węgla(CO2) – nie jest gazem trującym, jest wynikiem bardzo efektywnego spalania. Jest podstawowym produktem spalania paliwa. Emisja dużych ilości CO2 w skali globalnej zakłóca równowagę termodynamiczną atmosfery, powodując tzw. efekt cieplarniany

 • Tlenek węgla (CO) – jest gazem trującym, bezbarwnym i bezwonnym, który powstaje głównie na skutek niedoboru tlenu. Jest jednym z najbardziej toksycznych składników gazów spalinowych silników samochodowych. Wdychanie tlenku węgla powoduje zakłócenia procesu oddychania, bóle i zawroty głowy.

 • Węglowodory (HC) – są to nie spalone lub częściowo spalone cząstki paliwa, są to związki szczególnie trujące o bardzo negatywnym działaniu na organizm człowieka. Główną przyczyną emisji węglowodorów przez silnik jest chłodzące oddziaływanie ścianek komory (efekt szczelinowy). Węglowodory powstają również w reakcjach zubożałej mieszanki wskutek powolnego spalania. Najbardziej niebezpiecznymi związkami są wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, które mają działanie rakotwórcze oraz uczestniczą w tworzeniu smogu komunikacyjnego.

 • Tlenki azotu (NOx) – przyczyną ich powstania jest obecność cząstek tlenu O2 i azotu N2 w strefie spalania w cylindrze silnika, gdzie w wysokiej temperaturze następuje ich rozpad, tlenu i azotu. Powstaje zatem tlenek azotu (NO) i dwutlenek azotu (NO2). W praktyce oba te związki oznacza się (NOx). Tlenki azotu zaliczane są do bardziej toksycznych składników gazów spalinowych.

 • Cząstki stałe (PM) – (ang. Particulate Matter). Zaliczamy do nich wszystkie substancje, które opuszczają rurę wydechową w stanie innym niż gazowym, czyli w stanie ciekłym lub stałym. Mogą to być cząstki nie spalonego węgla (sadza) oraz związki azotu i siarki oraz różnego rodzaju węglowodory ciężkie. Sadza powstaje w procesie spalania w wyniku rozpadu cząstek paliwa w wysokich temperaturach co skutkuje tworzeniem drobnych kryształków węgla. Powstanie sadzy prowadzi do zadymienia spalin.

W silnikach wysokoprężnych wydzielaniu się sadzy towarzyszy zwykle zwiększona emisja w/w składników tj. (CO2, CO, HC, NOx). Tak więc kontrola zadymienia spalin służy tylko pośrednio kontroli obecności wspomnianych substancji toksycznych.

 

Zadymienie spalin

Zadymienie spalin – jest wynikiem obecności w nich cząstek stałych (sadza) oraz innych składników. Przy zawartości sadzy 100-300 (mg/m3) zadymienie spalin staje się widoczne. Czarny dym pojawia się przy stężeniu ok. 500 (mg/m3).
Jedynym wymaganym w kraju pomiarem przy okresowych badaniach technicznych pojazdów z silnikami wysokoprężnymi jest zadymienie spalin. Przyrządy do pomiaru zadymienia spalin to dymomierze optyczne wykorzystujące w działaniu zjawisko pochłaniania promieniowania widzialnego (światła) w gazach. Do pomiarów roboczych wybrano więc metodę swobodnego przyśpieszenia obrotów silnika, podczas której przeprowadza się pomiar dymienia w wyżej opisany sposób. Stanowi to rozwiązanie kompromisowe, które umożliwia modelowanie pełnego obciążenia silnika. Metoda ta ma wprawdzie pewne wady, ponieważ spaliny zawierające rozpylone cząsteczki wody i nie spalonego oleju napędowego rozpraszają strumień światła, co wprowadza błąd pomiarowy. Ponadto nie jest to jednak pomiar obiektywny, gdyż wiele ze składników toksycznych jest „niewidocznych” dla dymomierza. Jednak z możliwością do przyjęcia dokładnością można uzyskać wyniki pomiarów o wystarczającej powtarzalności. Obowiązujące normy w Polsce określają dopuszczalne zadymienie na poziomie do 2,5 (m-1) (silniki wolno ssące) a w przypadku silników z turbodoładowaniem do 3,0 (m-1).

W celu powiązania z poprzednia stosowaną generacją typu Hartride, dymienie można określić także w jednostkach (%).

Przykład:

2,50 (m-1) ----------> 66 (%)

3,00 (m-1) ----------> 73 (%)

 

Zasada działania dymomierza optycznego

Na swoim stanowisku pracy mam do dyspozycji dwa dymomierz optyczne: pierwszy – starszej generacji Oliver D-60 oraz drugi nowszej generacji ATAL – AT600M produkcji czeskiej – rozprowadzany przez firmę Precyzja – Bit w Bydgoszczy.

dymomierz Oliver D-60

 

dymomierz Atal AT600M

 

Dymomierz absorcyjny o częściowym przepływie spalin [Oliver D-60].

rysunek 3 - dymomierz absorbcyjny - schemat drogi gazowej
1 - zawór upustowy
2 - zespół komory pomiarowej
3 - elektrozawór
4 - zespół emitera
5 - zespół detektora
6 - dysze nawiewne
7 - wentylatory
8 - komora zbiorcza
9 - wylot spalin
10 - sprężyna
11 - grzałka
12 - izolacja termiczna
13 - czujnik temperatury

Dymomierz absorcyjny (rysunek 3) jest przyrządem optycznym próbkującym, pobiera część spalin z rury wydechowej przez sondę o określonym przekroju. Zasada działania opiera się na absorcji promieniowania widzialnego przez zanieczyszczenia widzialne w postaci cząstek stałych (zadymienie) występujące w spalinach emitowanych przez silnik z zapłonem samoczynnym.
Pod wpływem nadciśnienia w rurze wydechowej samochodu spaliny wpływają do sondy poboru spalin, która podłączona jest do zaworu upustowego(1). Zawór ten zapewnia utrzymanie w komorze pomiarowej(2) przyrządu nadciśnienie w stosunku do ciśnienia atmosferycznego nie większego niż 400Pa. Przekroczenia tego ciśnienia powoduje otwarcie zaworu i upust spalin do atmosfery. Następnie spaliny kierowane są do trzydrogowego, dwupołożeniowego zaworu(3) otwierającego dopływ powietrza do zerowania przyrządu lub otwierającego dopływ spalin do komory pomiarowej(2). Spaliny wpływają do komory pomiarowej(2) centralnie wypełniając ją na całej długości tj. 430(mm). Po jednej stronie komory pomiarowej(2) umiejscowione jest źródło światła widzialnego(4)(LED), a po drugiej stronie odbiornik(5)(fotodioda). Przy źródle światła(4) i odbiorniku(5) umiejscowione są dysze nawiewowe(6) zasilane powietrzem atmosferycznym za pomocą dwóch wentylatorów(7). Strumienie powietrze z dysz nawiewowych separują spaliny od elementów optyki(źródła światła i odbiornika), broniąc je przed zabrudzeniem oraz ustalając długość słupa spalin 430(mm). Nawiewane powietrze miesza się ze spalinami i wpływa do komory zbiorczej(8), skąd usuwane jest przez wylot spalin(9). Elementy optyki tj. źródło światła(4) i odbiornik(5) zasilane są i sterowane przez zespół elektroniki, który dokonuje także obróbki sygnałów mierzonych, obrazowanych następnie na wyświetlaczu sterującym.
W/w dymomierz absorcyjny jest wyposażony w dwie skale:

 • liniową wycechowaną w [%] stopnia pochłaniania światła N (stopnia zadymienia)

 • logarytmiczną, wycechowaną w jednostkach współczynnika pochłaniania światła k(m-1)

Charakterystyka dymomierza

 • pomiar w pełnym zakresie obrotów silnika

 • automatyczna kalibracja

 • jednoosobowa obsługa

 • szybkie wygrzewanie urządzenia

 • automatyczny cykl pomiarowy

 • czytelny wyświetlacz wyników na ciekłych kryształach

 • wbudowana drukarka umożliwiająca wydruk otrzymanych wyników pomiaru.

Metoda swobodnego przyśpieszenia obrotów jest próbą pomiaru dymienia, podczas której silnik jest przyśpieszony od obrotów biegu jałowego do obrotów maksymalnych, przy pełnej dawce paliwa, przy czym silnik jest obciążony własną bezwładnością, masą sprzęgła i przekładni ( przy położeniu neutralnym dźwigni zmiany biegów). Podczas swobodnego przyśpieszenia obrotów silnika wywołanej gwałtownym wciśnięciem pedału „gazu” z pozycji „obrotów biegu jałowego do pozycji maksymalnej” dawka – dymomierz dokonuje pomiaru w czasie maksymalnie 10(s), wartość pochłaniania światła z próbkowaniem wynoszącym 20(ms). Pomierzone próbki dymu oceniane są w sposób matematyczny i na płycie czołowej wyświetlona zostaje stwierdzona wartość dymienia k= m-1

 

 Warunki pomiaru zadymienia spalin reguluje Dziennik Ustaw Nr 227 z dn. 30.12.2003 roku. Najważniejsze punkty w/w Dziennika to:

 • temperatura otoczenia w czasie pomiaru powinna być wyższa niż 5(oC);

 • układ wydechowy powinien być całkowicie szczelny aż do miejsca poboru spalin;

 • silnik powinien być nagrzany do normalnej temperatury pracy (min 70oC) dla oleju silnikowego, (min 80oC) dla płynu chłodzącego;

 • przed pomiarem układ wydechowy powinien być przedmuchany przez kilkakrotne naciśniecie pedału przyspieszenia;

 • podczas pracy silnika na biegu jałowym należy szybko, lecz niegwałtownie, nacisnąć pedał przyspieszenia, tak aby uzyskać pełny wydatek pompy wtryskowej;

 • pozycja pełnego wydatku należy utrzymać do momentu uzyskania przez silnik maksymalnej prędkości obrotowej i zadziałania regulatora obrotów, jednak nie krócej niż przez 1,5 sekundy;

Uwaga:

Podczas sprawdzania zadymienia silników wyposażonych w turbosprężarkę należy szczególnie zwrócić uwagę na sposób zatrzymania silnika aby nie przegrzać turbiny. Zatrzymać silnika nie wolno jeśli pracuje on na wysokich obrotach, ponieważ turbosprężarka wiruje nadal, a ciśnienie oleju spada do zera. Turbina nie jest wówczas smarowana, a nadal ma bardzo duże obroty i wysoką temperaturę. Należy zatem przez ok. 1 minutę utrzymać wolne obroty i wyłączyć silnik.

Wymiana przegrzanej turbosprężarki to koszt przekraczający często 10 tys. złotych.

 • należy wykonać co najmniej trzy pomiary następujące po sobie nie różniące się od siebie o więcej niż 0,50 (m-1);

 • jako wynik końcowy pomiaru należy przyjąć średnią arytmetyczną z pomiarów z dokładnością 0,01 (m-1);

Problem zanieczyszczenia atmosfery przez pojazdy samochodowe napędzane silnikami wysokoprężnymi jest bardzo ważny.

Coraz ostrzejsze przepisy (normy) emisji zanieczyszczeń wymagają prowadzenia rozszerzonych prac badawczych, konstrukcyjnych, homologacyjnych, a co za tym idzie, również kontrolno – diagnostycznych w dziedzinie czystości spalin.

Sposoby ograniczania emisji głównych składników  toksycznych idą w następujących kierunkach:

 • nowoczesne dopalacze katalityczne (filtry cząstek stałych typu FAP i nowsze typu DPF);

 • stosowanie systemu bezpośredniego wtrysku typu Common rail pozwalające uzyskiwać stałe, bardzo wysokie ciśnienie (180Mpa – 250Mpa) niezależne od obrotów silnika;

 • wprowadzenie do systemu wtrysku typu common rail wtryskiwaczy piezoelektrycznych, które pozwalają skrócić czas wtrysku do 1/10.000 sekundy. Krótszy czas wtrysku to zwiększenie obrotów, mocy a także wyciszenie silnika;

 • stosowanie pompowtryskiwaczy w pojazdach Volkswagen dające ciśnienie 205 MPa ( przyszłość jednak będzie należała do systemu common rail);

 • stosowanie turbodoładowania silników – ponieważ przy nadmiarze powietrza w cylindrach poprawia się proces spalania, a im lepsze spalanie, tym toksyczność spalin mniejsza;

 • stosowanie układów recyrkulacji spalin (EGR) – które w określonych warunkach pracy silnika, umożliwia doprowadzenie części spalin do mieszanki paliwowo – powietrznej co obniża maksymalne wartości temperatur występujące podczas procesu spalania, a przez to obniża emisję trujących tlenków azotu (NOx);

 • wprowadzanie w pojazdach układu odprowadzania par ze zbiornika paliwa. Odparowane w zbiorniku paliwo, opuszczające go, jest zatrzymane przez pochłaniacz z węglem aktywnym – gdzie dalej doprowadzane przez zawór do kolektora ssącego;

 • wykorzystanie czystych paliw (olejów napędowych) o coraz wyższej liczbie cetanowej pozbawionej zupełnie siarki już od 2009 roku;

 • instalowanie we wszystkich pojazdach systemu diagnostyki pokładowej (EOBD, OBDII) które jest ukierunkowane emisyjnie i jego głównym zadaniem jest bieżący nadzór nad poziomem związków toksycznych z układu wydechowego i zasilania w paliwo;

Pompy wtryskowe możemy podzielić na następujące grupy:

a)       pompy wtryskowe rzędowe,

b)       pompy wtryskowe rozdzielaczowe,

c)       układu z systemem common rail,

d)       układu z pompowtryskiwaczami

 

Poniżej przedstawiam wybrane protokóły pomiaru zadymienia spalin na dymomierzach typu Oliver-D60 i ATAL – AT601. Badane pojazdy Fiat Punto 1.9D, Daihatsu Charade 1.0D i Skoda  Octawia TDI posiadają pompy wtryskowe rozdzielaczowe. Badanie Renault Clio dci 1.5 posiada system wtrysku typu common rail i bardzo ciekawe wyniki pomiarów – mianowicie sumaryczny k = m-1 ----- 0,00.

rysunek 4 - protokoły pomiarów

 

Uwzględniając powyższe można stwierdzić, że coraz wyższe ciśnienia wtrysku podawane do najczęściej bezpośrednich komór spalania powiązane z nowoczesną elektroniką potrafią zmniejszyć toksyczność spalin współczesnych silników wysokoprężnych do minimum. Ważnym jednak elementem prawidłowej pracy nowoczesnych układów zasilania silników wysokoprężnych jest czyste paliwo.
Brudny, niewłaściwy olej napędowy (mimo stosowania filtrów) powoduje powolne zużycie dokładnie pasowanych elementów aparatury wtryskowej (pompy, wtryskiwacza). Np. koszt wymiany kompletu pompowtryskiwaczy w volkswagenie 1.9 Tdi to ok. 15 tys. złotych.

 Powyższa publikacja pozwala na poznanie zasad, obsługi i norm dotyczących czystości spalin silników wysokoprężnych co ułatwi ich lepsze wykorzystanie

 

Opracowanie mgr inż. Edward Rymaszewski
SKP - Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

początek strony