gora

Kalendarz Roku Szkolnego 2019/2020

Odwiedziny

 


Harmonogram działań

29.VIII. 2019

Organizacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

29.VIII. 2019

Spotkania  wychowawców  z rodzicami uczniów klas I

2. IX. 2019

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

3. IX .2019- 9. IX. 2019

Spotkania Komisji Przedmiotowych oraz ustalenie Planów Pracy.
Opracowanie harmonogramu i tematyki pracy zespołów przedmiotowych.
Opracowanie Planów pracy dla poszczególnych obszarów pracy szkoły.

11. IX. 2019

Wydanie świadectw maturalnych i aneksów do świadectw po sesji poprawkowej 2019

12. IX. 2019

Organizacyjne spotkanie wychowawców klas z rodzicami ( oprócz klas pierwszych)  wybór Oddziałowych Rad Rodziców, sprawy organizacyjne itp

12. IX. 2019

Spotkanie rady rodziców z Dyrektorem Szkoły

12. IX. 2019

Posiedzenie rady pedagogicznej- zatwierdzenie Planu Pracy Szkoły na rok szkolny 2019/ 2020. Przedstawienie radzie pedagogicznej Planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/ 2020.

09-13.IX.2019

Spotkania integracyjne dla klas I Technikum Samochodowego

09-13.IX.2019

Spotkania integracyjne dla klas I Branżowej Szkoły I stopnia

13.IX.2019

Termin dokonania analizy planów wynikowych i ewentualnych korekt.
Termin opracowania przedmiotowych systemów oceniania.

05. X.2019

Odpracowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych za 03.I.2020

14. X.2019

Dzień Edukacji Narodowej- dzień wolny od zajęć dydaktycznych

23.X.2019 – godz16-18

Spotkania z rodzicami – z udziałem wszystkich nauczycieli „drzwi otwarte”

1.XI.2019

Wszystkich Świętych - dzień ustawowo wolny

11.XI.2019

Rocznica Odzyskania  Niepodległości - dzień ustawowo wolny

23. XII. 2019- 31. XII. 2019

Zimowa przerwa świąteczna

1.I.2020

Nowy rok 2020

2.I.2020

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN

3.I.2020

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – termin odpracowania zajęć dydaktycznych 5.X.2019

6.I.2020

Święto  Trzech Króli - dzień ustawowo wolny

8.I.2020

Termin wpisania ocen przewidywanych na I półrocze

8.I.2020

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami- informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych za I półrocze

9.I.2020

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe –- część praktyczna M.42

10.I.2020

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe –część pisemna
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych §5 ust.1-2 Rozp.MEN

11.I. 2020- 15.II.2020

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe –- część praktyczna

15.I.2020

Zakończenie klasyfikacji za I półrocze

16.I.2020

Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej

23.I.2020

Analityczne posiedzenie rady pedagogicznej- podsumowanie pracy szkoły w I półroczu

24.I.2020

Zakończenie I półrocza

27.I.- 09.II.2020

Ferie zimowe

12 i 13.II.2020

Spotkania wychowawców klas z rodzicami – podsumowanie I półrocza

11. III. 2020– godz16-18

Śródsemestralne spotkanie  z rodzicami  -  „drzwi otwarte”

20.III.2020

Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji  styczeń – luty 2020

02.IV. 2020

Termin wpisania przewidywanych ocen rocznych dla klas programowo najwyższych Technikum Samochodowego

03. IV.2020

Spotkanie wychowawców  klas programowo najwyższych Technikum Samochodowego z rodzicami- informacja o przewidywanych  ocenach rocznych

9.IV. - 14.IV. 2020

Wiosenna przerwa świąteczna

16. IV.2020

Zakończenie klasyfikacji klas programowo najwyższych  Technikum Samochodowego

16. IV. 2020

Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej dla klas  programowo najwyższych Technikum Samochodowego

21 i 22. IV. 2020

Śródsemestralne spotkania wychowawców klas z rodzicami

24. IV. 2020

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych  w klasach  programowo najwyższych Technikum Samochodowego. Uroczystość rozdania świadectw ukończenia szkoły

27.IV – 22.V.2020

Praktyka zawodowa dla klas III technikum

1.V. 2020

Dzień ustawowo wolny

4.V.2020- 22.V. 2020

Część ustna egzaminu maturalnego- języki obce nowożytne

7.V.2020- 22.V. 2020

Część ustna egzaminu maturalnego- język polski

4.V.2020

Część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego- pp
Część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego- pr
dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN

5.V.2020

Część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki- pp,                                                       
dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN

6.V.2020

Część pisemna egzaminu maturalnego z języka angielskiego- pp
Część pisemna egzaminu maturalnego z języka angielskiego- pr
dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN

07.V.2020

Część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki  - pr
Część pisemna egzaminu maturalnego z filozofii – pp,pr

08.V.2020

Część pisemna egzaminu maturalnego z biologii – pp - pr
Część pisemna egzaminu maturalnego z wos - pp - pr

11.V.2020

Część pisemna egzaminu maturalnego z chemii - pp - pr
Część pisemna egzaminu maturalnego z informatyki – pp - pr

12.V.2020

Część pisemna egzaminu maturalnego z języka niemieckiego- pp
Część pisemna egzaminu maturalnego z języka niemieckiego- pr

13.V.2020

Część pisemna egzaminu maturalnego z geografii - pp - pr

18.V.2020

Część pisemna egzaminu maturalnego z fizyki i astronomii – pp
Część pisemna egzaminu maturalnego z fizyki i astronomii i- pr/fizyki – pr
Część pisemna egzaminu maturalnego z  historii -  pp - pr

22.V.2020

Termin przekazania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 24 kwietnia 2020 r.

03.VI. 2020

Termin wpisania przewidywanych ocen rocznych

04 i 05.VI. 2020

Spotkanie wychowawców  z rodzicami - informacja o przewidywanych ocenach rocznych.

11.VI. 2020

Boże Ciało- dzień ustawowo wolny

12.VI.2020

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN

17. VI. 2020

Zakończenie klasyfikacji

18. VI. 2020

Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej

23. VI. 2020

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – część pisemna
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych §5 ust.1-2 Rozp.MEN - tylko klasy technikum

24.VI.2020- 9.VII.2020

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe –-część praktyczna

25. VI. 2020

Analityczne posiedzenie rady pedagogicznej- podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2019/ 2020

26. VI. 2020

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
Rozdanie świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły

03.VII.2020

Wydanie świadectw maturalnych i aneksów do świadectw po sesji 2020

25. VIII. 2020 godz.9.00

Egzamin maturalny - część pisemna w sesji poprawkowej

24-25. VIII. 2020

Egzamin maturalny- część ustna w sesji poprawkowej

25-26. VIII. 2020

Egzaminy poprawkowe

28.VIII.2020

Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2020

31.VIII.2020

Organizacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej na rok szkolny 2020/21

11.IX.2020

Wydanie świadectw maturalnych i aneksów do świadectw po sesji poprawkowej 2020

 

Kalendarz

 

wrzesień

październik

Dni wolne

poniedziałek

 

2

9

16

23

30

 

7

14

21

28

----------- dni wolne decyzją dyrektora

----------- dni wolne ustawowo od zajęć  

                dydakt.

----------- dni wolne decyzją dyrektora do

                 odpracowania

Zimowa przerwa świąteczna:

23. XII. 2019- 31. XII. 2019

Ferie zimowe:

27.I.- 09.II.2020

Wiosenna przerwa świąteczna:

9.IV. - 14.IV. 2020

Dni ustawowo wolne

14.X.2019

1.XI.2019

11.XI.2019

1.I.2020

6.I.2020

1.V.2020

11.VI.2020

Dni wolne od zajęć dydaktycznych  dla Technikum Samochodowego,  zgodnie z Rozporządzeniem MEN  w sprawie organizacji roku szkolnego:

2.I.2020

10.I.2020 – egzamin zawodowy

4.V.2020- matura

5.V.2020- matura

6.V.2020- matura

12.VI.2020

18.VI.2019- egzamin zawodowy

Dni wolne od zajęć dydaktycznych  dla Branżowej szkoły  zgodnie z Rozporządzeniem MEN  w sprawie organizacji roku szkolnego:

2.I.2020

10.I.2020 – egzamin zawodowy

4.V.2020- matura

5.V.2020- matura

6.V.2020- matura

12.VI.2020

Dzień  wolny od zajęć dydaktycznych  dla Technikum, Branżowej szkoły  do odpracowania:

03.I.2020 – odpracowanie 5.X.2019

 

 

wtorek

 

3

10

17

24

 

1

8

15

22

29

środa

 

4

11

18

25

 

2

9

16

23

30

czwartek

 

5

12

19

26

 

3

10

17

24

31

piątek

 

6

13

20

27

 

4

11

18

25

 

sobota

 

7

14

21

28

 

5

12

19

26

 

niedziela

1

8

15

22

29

 

6

13

20

27

 

 

listopad

grudzień

poniedziałek

 

4

11

18

25

 

2

9

16

23

30

wtorek

 

5

12

19

26

 

3

10

17

24

31

środa

 

6

13

20

27

 

4

11

18

25

 

czwartek

 

7

14

21

28

 

5

12

19

26

 

piątek

1

8

15

22

29

 

6

13

20

27

 

sobota

2

9

16

23

30

 

7

14

21

28

 

niedziela

3

10

17

24

 

1

8

15

22

29

 

 

styczeń

luty

poniedziałek

 

 

6

13

20

27

 

3

10

17

24

wtorek

 

 

7

14

21

28

 

4

11

18

25

środa

 

1

8

15

22

29

 

5

12

19

26

czwartek

 

2

9

16

23

30

 

6

13

20

27

piątek

 

3

10

17

24

31

 

7

14

21

28

sobota

 

4

11

18

25

 

1

8

15

22

29

niedziela

 

5

12

19

26

 

2

9

16

23

 

 

marzec

kwiecień

poniedziałek

 

2

9

16

23

30

 

6

13

20

27

wtorek

 

3

10

17

24

31

 

7

14

21

28

środa

 

4

11

18

25

 

1

8

15

22

29

czwartek

 

5

12

19

26

 

2

9

16

23

30

piątek

 

6

13

20

27

 

3

10

17

24

 

sobota

 

7

14

21

28

 

4

11

18

25

 

niedziela

1

8

15

22

29

 

5

12

19

26

 

 

maj

czerwiec

poniedziałek

 

4

11

18

25

 

1

8

15

22

29

wtorek

 

5

12

19

26

 

2

9

16

23

30

środa

 

6

13

20

27

 

3

10

17

24

 

czwartek

 

7

14

21

28

 

4

11

18

25

 

piątek

1

8

15

22

29

 

5

12

19

26

 

sobota

2

9

16

23

30

 

6

13

20

27

 

niedziela

3

10

17

24

31

 

7

14

21

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram roku szkolnego 2018/2019

30.VIII. 2018

Organizacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

30.VIII. 2018

Spotkania  wychowawców  z rodzicami uczniów klas I

3. IX. 2018

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

3. IX .2018- 9. IX. 2018

Spotkania Komisji Przedmiotowych oraz ustalenie Planów Pracy.
Opracowanie harmonogramu i tematyki pracy zespołów przedmiotowych.
Opracowanie Planów pracy dla poszczególnych obszarów pracy szkoły.

11. IX. 2018

Organizacyjne spotkanie wychowawców klas z rodzicami ( oprócz klas pierwszych)  wybór Oddziałowych Rad Rodziców, sprawy organizacyjne itp

12. IX. 2018

Posiedzenie rady pedagogicznej- zatwierdzenie Planu Pracy Szkoły na rok szkolny 2018/ 2019. Przedstawienie radzie pedagogicznej Planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/ 2019

12.IX.2018

Wydanie świadectw maturalnych i aneksów do świadectw po sesji poprawkowej 2018

10-14.IX.2018

Spotkania integracyjne dla klas I Technikum Samochodowego

10-14.IX.2018

Spotkania integracyjne dla klas I Branżowej Szkoły I stopnia

14.IX.2018

Termin dokonania analizy planów wynikowych i ewentualnych korekt.
Termin opracowania przedmiotowych systemów oceniania.

15.IX.2018

Odpracowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych za 02.XI.2018

19.IX.2018

Spotkanie rady rodziców z Dyrektorem Szkoły

14.X.2018

Dzień Edukacji Narodowej

24.X.2018 – godz16-18

Spotkania z rodzicami – z udziałem wszystkich nauczycieli „drzwi otwarte”

1.XI.2018 - czwartek

Wszystkich Świętych - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

2.XI.2018 - piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – termin odpracowania zajęć dydaktycznych 15.IX.2018

24. XII. 2018- 31. XII. 2018

Zimowa przerwa świąteczna

8.I.2019

Termin wpisania ocen przewidywanych na I półrocze

9.I.2019

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami- informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych za I półrocze

9.I.2019

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe –- część praktyczna M.42

10.I.2019

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe –część pisemna
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych §5 ust.1-2 Rozp.MEN

11.I. 2019- 16.II.2019

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe –- część praktyczna

14.I.- 27.I.2019

Ferie zimowe

30.I.2019

Zakończenie klasyfikacji za I półrocze

31.I.2019

Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej

1.II.2019

Zakończenie I półrocza

5.II.2019

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami – podsumowanie I półrocza

6.II.2019

Analityczne posiedzenie rady pedagogicznej- podsumowanie pracy szkoły w I półroczu

13. III. 2019– godz16-18

Śródsemestralne spotkanie  z rodzicami -  „drzwi otwarte”

22.III.2019

Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji  styczeń – luty 2019

27-29.III.2019

Rekolekcje wielkopostne

03.IV. 2019

Termin wpisania przewidywanych ocen rocznych dla klas programowo najwyższych Technikum Samochodowego

04. IV.2019

Spotkanie wychowawców  klas programowo najwyższych Technikum Samochodowego z rodzicami- informacja o przewidywanych  ocenach rocznych

16. IV.2019

Zakończenie klasyfikacji klas programowo najwyższych  Technikum Samochodowego

17. IV. 2019

Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej dla klas  programowo najwyższych Technikum Samochodowego

18.IV. - 23.IV. 2019

Wiosenna przerwa świąteczna

25. IV. 2019

Śródsemestralne spotkanie wychowawców klas z rodzicami

26. IV. 2019

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych  w klasach  programowo najwyższych Technikum Samochodowego. Uroczystość rozdania świadectw ukończenia szkoły

29.IV.2019

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych §5 ust.1-2 Rozp.MEN

30.IV.2019

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – termin odpracowania zajęć dydaktycznych 11.V.2019

1.V. 2019

Dzień ustawowo wolny

2.V. 2019

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych §5 ust.1-2 Rozp.MEN

3.V. 2019

Święto Konstytucji 3 Maja

6.V.2019- 25.V. 2019

Część ustna egzaminu maturalnego- języki obce nowożytne

9.V.2019- 22.V. 2019

Część ustna egzaminu maturalnego- język polski

6.V.2019

Część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego- pp
Część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego- pr
dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN

7.V.2019

Część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki- pp,                                                        
dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN

8.V.2019

Część pisemna egzaminu maturalnego z języka angielskiego- pp
Część pisemna egzaminu maturalnego z języka angielskiego- pr
dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN

09.V.2019

Część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki  - pr

10.V.2019

Część pisemna egzaminu maturalnego z biologii – pp - pr
Część pisemna egzaminu maturalnego z wos - pp - pr

13.V.2019

Część pisemna egzaminu maturalnego z chemii - pp - pr
Część pisemna egzaminu maturalnego z informatyki – pp - pr

14.V.2019

Część pisemna egzaminu maturalnego z języka niemieckiego- pp
Część pisemna egzaminu maturalnego z języka niemieckiego- pr

15.V.2019

Część pisemna egzaminu maturalnego z geografii - pp - pr

20.V.2019

Część pisemna egzaminu maturalnego z fizyki i astronomii – pp
Część pisemna egzaminu maturalnego z fizyki i astronomii i- pr/fizyki – pr
Część pisemna egzaminu maturalnego z  historii -  pp - pr

20.V – 14.VI.2019

Praktyka zawodowa dla klas III technikum

24.V.2019

Termin przekazania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 26 kwietnia 2019 r.

04.VI. 2019

Termin wpisania przewidywanych ocen rocznych

04.VI. 2019

Spotkanie wychowawców  z rodzicami - informacja o przewidywanych ocenach rocznych.

10.VI. – 14.VI.2019

Test kompetencji  - sprawdzenie poziomu wiadomości i umiejętności zdobytych w ciągu roku szkolnego

17. VI. 2019

Zakończenie klasyfikacji

18. VI. 2019

Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej

18. VI. 2019

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – część pisemna
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych §5 ust.1-2 Rozp.MEN - tylko klasy technikum

20.VI.2019

Boże Ciało- dzień ustawowo wolny

21. VI. 2019

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
Rozdanie świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły

21.VI.2019- 4.VII.2019

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe –-część praktyczna

25. VI. 2019

Analityczne posiedzenie rady pedagogicznej- podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2018/ 2019

04.VII.2019

Wydanie świadectw maturalnych i aneksów do świadectw po sesji 2019

20. VIII. 2019

Egzamin maturalny - część pisemna w sesji poprawkowej

20-21. VIII. 2019

Egzamin maturalny- część ustna w sesji poprawkowej

27-28. VIII. 2019

Egzaminy poprawkowe

29.VIII.2019

Organizacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej na rok szkolny 2019/20

30.VIII.2019

Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2019

11.IX.2019

Wydanie świadectw maturalnych i aneksów do świadectw po sesji poprawkowej 2019

 

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO 2018/ 2019

 

 

wrzesień

październik

Dni wolne

poniedziałek

 

3

10

17

24

 

1

8

15

22

29

----------- dni wolne decyzją dyrektora
----------- dni wolne ustawowo od zajęć dydakt.

----------- dni wolne decyzją dyrektora do odpracowania

Zimowa przerwa świąteczna:

24. XII. 2018- 31. XII. 2018

Ferie zimowe:

14.I.- 27.I.2019

Wiosenna przerwa świąteczna:

18.IV. - 23.IV. 2019

Dni ustawowo wolne

1.XI.2018

1.I.2019

1.V.2019

3.V.2019

20.VI.2019

Dni wolne od zajęć dydaktycznych  dla Technikum Samochodowego,  zgodnie z Rozporządzeniem MEN  w sprawie organizacji roku szkolnego

10.I.2019 – egzamin zawodowy

29.IV.2019

2.V.2019

6.V.2019- matura

7.V.2019- matura

8.V.2019- matura

18.VI.2019- egzamin zawodowy

Dni wolne od zajęć dydaktycznych  dla ZSZ,BR  zgodnie z Rozporządzeniem MEN  w sprawie organizacji roku szkolnego:

10.I.2019 – egzamin zawodowy

29.IV.2019

2.V.2019

6.V.2019- matura

7.V.2019- matura

8.V.2019- matura

Dzień  wolny od zajęć dydaktycznych  dla Technikum, ZSZ,BR  do odpracowania:

02.XI.2018 – odpracowanie 15.IX.2018

30.IV.2019 – odpracowanie 11.V.2019

 

wtorek

 

4

11

18

25

 

2

9

16

23

30

środa

 

5

12

29

26

 

3

10

17

24

31

czwartek

 

6

13

20

27

 

4

11

18

25

 

piątek

 

7

14

21

28

 

5

12

19

26

 

sobota

1

8

15

22

29

 

6

13

20

27

 

niedziela

2

9

16

23

30

 

7

14

21

28

 

 

listopad

grudzień

poniedziałek

 

5

12

19

26

 

3

10

17

24

31

wtorek

 

6

13

20

27

 

4

11

18

25

 

środa

 

7

14

21

28

 

5

12

19

26

 

czwartek

1

8

15

22

29

 

6

13

20

27

 

piątek

2

9

16

23

30

 

7

14

21

28

 

sobota

3

10

17

24

 

1

8

15

22

29

 

niedziela

4

11

18

25

 

2

9

16

23

30

 

 

styczeń

luty

poniedziałek

 

 

7

14

21

28

 

4

11

18

25

wtorek

 

1

8

15

22

29

 

5

12

19

26

środa

 

2

9

16

23

30

 

6

13

20

27

czwartek

 

3

10

17

24

31

 

7

14

21

28

piątek

 

4

11

18

25

 

1

8

15

22

 

sobota

 

5

12

19

26

 

2

9

16

23

 

niedziela

 

6

13

20

27

 

3

10

17

24

 

 

marzec

kwiecień

poniedziałek

 

4

11

18

25

 

1

8

15

22

29

wtorek

 

5

12

19

26

 

2

9

16

23

30

środa

 

6

13

20

27

 

3

10

17

24

 

czwartek

 

7

14

21

28

 

4

11

18

25

 

piątek

1

8

15

22

29

 

5

12

19

26

 

sobota

2

9

16

23

30

 

6

13

20

27

 

niedziela

3

10

17

24

31

 

7

14

21

28

 

 

maj

czerwiec

poniedziałek

 

6

13

20

27

 

 

3

10

17

24

wtorek

 

7

14

21

28

 

 

4

11

18

25

środa

1

8

15

22

29

 

 

5

12

19

26

czwartek

2

9

16

23

30

 

 

6

13

20

27

piątek

3

10

17

24

31

 

 

7

14

21

28

sobota

4

11

18

25

 

 

1

8

15

22

29

niedziela

5

12

19

26

 

 

2

9

16

23

30

 

 

Kalendarz opracował: KK
Opracowanie www: IK

początek strony